Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha31m2
Pod­la­ží10/15
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Elektři­na230 V

Nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu ten­to útul­ně a prak­tic­ky zaří­ze­ný byt blíz­ko Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a vla­ko­vé­ho nádra­ží Hos­ti­vař. Byt se nachá­zí v 10. pod­la­ží novostav­by pat­nác­ti­pod­laž­ní­ho byto­vé­ho domu Rezi­den­ce Hos­ti­vař. Je plně vyba­ve­ný novým nábytkem.

Byt o veli­kos­ti 30,9 m² se sklá­dá z chod­by, kou­pel­ny se spr­cho­vým kou­tem a toa­le­ty, poko­je s kuchyň­ským kou­tem, bal­kó­nu (4,9 m²) a skle­pa (2,9 m²). Kuchyň­ská lin­ka je bez­úchy­to­vá s vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či znač­ky Beko a Whi­rl­pool (led­ni­ce s mra­zá­kem, mik­ro­vln­ná trou­ba, sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, trou­ba, diges­toř, myč­ka). V bytě je dále pohov­ka, dva kon­fe­renč­ní stol­ky, jídel­ní stůl se tře­mi židle­mi, dvou­lůž­ko o šíř­ce 140 cm, prač­ka se zabu­do­va­nou sušič­kou a pře­de­vším až pře­kva­pu­jí­cí množ­ství úlož­ných prostor.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe mailem.

 

 
Z již­ně ori­en­to­va­né­ho bal­kó­nu je krás­ný výhled do oko­lí a na Hos­ti­vař­ský leso­park. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho vyži­tí nabí­zí blíz­ský Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou. Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – blíz­ko domu se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Ger­ce­no­va (na met­ro Háje a na met­ro Skal­ka). V pěší vzdá­le­nos­ti se nachá­zí vla­ko­vé nádra­ží Hos­ti­vař, kde jez­dí tram­va­je a vlak. Na Hlav­ní nádra­ží trvá ces­ta vla­kem pou­hých 15 minut. Byt je vhod­ný spí­še jen pro jed­nu osobu.
Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz