Gará­žo­vé stá­ní, garáž k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Užit­ná plocha10m2
Počet pod­la­ží1PP
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Elektři­na230

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu kry­té gará­žo­vé stá­ní v 1. pod­zem­ním pod­la­ží byto­vé­ho domu z roku 2007, v uli­ci Padovská.

Objekt se nachá­zí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho par­ku, 5 min chůze od auto­bu­so­vé sta­ni­ce Livornská.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Jed­ná se o kla­sic­ké gará­žo­vé stá­ní, s poho­dl­ným nájez­dem a dosta­teč­ným pro­sto­rem pro mané­v­ro­vá­ní. Vjez­do­vá vra­ta jsou na dál­ko­vé ovládání.

 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz