Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha142m2
Pod­la­ží5/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostE — nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Komo­raAno
Bal­kónAno
Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu vel­mi pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 3+1 ve vel­mi dob­rém sta­vu. Byt nebyl nikdy dří­ve pro­na­jí­ma­ný. Byt je situ­o­va­ný ve čtvr­tém pat­ře šes­ti­pod­laž­ní­ho cih­lo­vé­ho domu s výta­hem a nachá­zí se ve vel­mi žáda­né loka­li­tě Hole­šo­vic — přes­ně upro­střed mezi par­ky Stro­mov­ka a Let­ná, v pěší dostup­nos­ti met­ra Vltavská.
Byt nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi obrov­ský pro­stor o veli­kos­ti 133 m² + 2 lodžie (3,2 m² a 0,7 m²) + sklep. Okna jsou ori­en­to­va­ná východ­ním a západ­ním smě­rem. Byt se sestá­vá z chod­by, kuchy­ně, pra­cov­ny, haly, dvou komor, šat­ny, kou­pel­ny s vanou, samo­stat­né toa­le­ty, obý­va­cí­ho poko­je a dvou poko­jů. Je čás­teč­ně vyba­ve­ný. Kuchyň­ská lin­ka je vyba­ve­na nádo­bím a zaří­ze­na elek­tric­kým spo­rá­kem se sklo­ke­ra­mic­kou var­nou deskou, diges­to­ří a myč­kou. Dále se v kuchy­ni nachá­zí jídel­ní stůl se čtyř­mi židle­mi a tele­vi­ze. Pohod­lí v obý­va­cím poko­ji zajiš­ťu­je trojmíst­ná kože­ná sedač­ka a křes­lo. Sou­čás­tí vyba­ve­ní je také obý­va­cí stě­na včet­ně tele­vi­ze. V lož­ni­ci je poho­dl­né dvou­lůž­ko se dvě­ma noč­ní­mi stol­ky, komo­da a tele­vi­ze. Dru­há lož­ni­ce je vyba­ve­na dvě­ma komo­da­mi. Vytá­pě­ní bytu a ohřev vody je dálkové.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Měsíč­ní poplat­ky jsou násle­du­jí­cí: nájem­né 20.000 Kč zálo­hy do SVJ (voda, tope­ní, výtah, úklid spo­leč­ných pro­stor, popel­ni­ce) 4.950 Kč elektři­na dle odha­du spo­tře­by nájem­ní­ka. Vrat­ná kau­ce ve výši jed­no­ho měsíč­ní­ho nájmu, tzn 20.000 Kč. Byt oce­ní zejmé­na ti, kte­ří chtě­jí mít vše potřeb­né na dosah a záro­veň blíz­ko do pří­ro­dy. Byt je vhod­ný pro pej­s­ka­ře, pro rodi­nu s dět­mi i pro stu­den­ty (dosta­tek pro­sto­ru až pro 7 osob). Maji­tel poža­du­je sluš­né a bonit­ní nájem­ní­ky. Nastě­ho­vá­ní je mož­né od 10.5.2020. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.
 
V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — ško­ly, škol­ky, obcho­dy (NC Stro­mov­ka tři minu­ty chůze od domu), restau­ra­ce, kavár­ny, lékár­ny, pro­dej­ny zdra­vé výži­vy, rela­xač­ní cen­t­ra, spor­to­viš­tě, kino Bio Oko, a dal­ší. Hole­šo­vi­ce jsou vel­mi žáda­nou a oblí­be­nou loka­li­tou pře­de­vším pro mož­nost spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí v oblí­be­ných par­cích Stro­mov­ka a Let­ná. Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – pár kro­ků od domu se nachá­zí tram­va­jo­vá sta­ni­ce Kame­nic­ká (lin­ky 1, 2, 8, 12, 25, 26), na met­ro Vltav­ská (tra­sa C) jsou to dvě sta­ni­ce nebo pěš­ky 10 minut.
Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz