Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Dobřejovice

Vel­mi pro­stor­ný (65 m²!) a svět­lý byt 2+1 s bal­kó­nem a komo­rou v krás­né obci Dobřejo­vi­ce je na pro­dej. Kom­fort­ní a moder­ní byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy a při­tom dob­ré doprav­ní dostup­nos­ti do Pra­hy díky blíz­ké dál­ni­ci D1.


Dis­po­zi­ce2+1
Užit­ná plocha65m2
Pod­la­ží3
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepAno
Komo­raAno
Bal­kónAno

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím pro­stor­ný, svět­lý a dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný byt 2+1 ve tře­tím nad­zem­ním pod­la­ží byto­vé­ho domu bez výta­hu. Tří­pod­laž­ní pane­lo­vý dům je umís­tě­ný v klid­né čás­ti obce Dobřejovice.

Byt se sklá­dá z před­sí­ně ( 5,36 m²), komo­ry ( 2,22 m²), wc ( 0,98 m²), kou­pel­ny (4,77 m²), obý­va­cí­ho poko­je (23,69 m²), lož­ni­ce (16,67 m²), kuchy­ně (11,42 m²), bal­kó­nu (1,6 m²) a skle­pa (1,35 m²). Pod­la­hu v obý­va­cím poko­ji a lož­ni­ci pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech je polo­že­na dlaž­ba. Okna jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žalu­zi­e­mi, v lož­ni­ci a v kuchy­ni jsou okna střešní.

Kuchyň­ská lin­ka obsa­hu­je vesta­vě­né spo­tře­bi­če — ply­no­vou var­nou des­ku, elek­tric­kou trou­bu, diges­toř, samo­stat­ně sto­jí­cí led­ni­ci s mra­zá­kem. Dosta­tek úlož­ných pro­stor posky­tu­jí vesta­vě­né skří­ně v obý­va­cím poko­ji a lož­ni­ci a dále komo­ra. V kou­pel­ně je vana se spr­cho­vou zástě­nou. Sou­čás­tí bytu je pří­jem­ný bal­kón a sklep. Tope­ní v bytě a ohřev vody zajiš­ťu­je kom­bi­no­va­ný kotel umís­tě­ný v komoře.

Dům byl posta­ven v roce 2002 a je ve vel­mi dob­rém stavu.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nemo­vi­tost je v osob­ním vlast­nic­tví a lze ji finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem, kte­rý vám také pomo­hu vyří­dit. Pokud tedy hle­dá­te něco jedi­neč­né­ho v dané kate­go­rii, nevá­hej­te mi zavo­lat a domlu­vit si ter­mín prohlídky.

V pří­pa­dě, že sou­čas­ně pro­je­ví zájem o kou­pi více váž­ných zájem­ců, si maji­tel vyhra­zu­je prá­vo výbě­ru pod­le kva­li­ty před­lo­že­né nabídky.

Dobřejo­vi­ce leží jiho­vý­chod­ně od Pra­hy, sou­se­dí s Jese­ni­cí a Prů­ho­ni­ce­mi. Rych­le se tu roz­ši­řu­je a zkva­lit­ňu­je míst­ní občan­ská vyba­ve­nost. Najde­te tu mateř­skou ško­lu, poš­tu, obchod s potra­vi­na­mi, pekár­nu, fot­ba­lo­vé a dět­ské hřiš­tě. Domin­tou obce je krás­ný barok­ní zámek. V Dobřejo­vi­cích najde­te jak star­ší zástav­bu tak i moder­ní domy, kte­ré dohro­ma­dy tvo­ří jeden har­mo­nic­ký celek. V obci fun­gu­je něko­lik občan­ských spol­ků, kte­ré pořá­da­jí kul­tur­ní, spor­tov­ní a spo­le­čen­ské akce.

Obec nabí­zí kom­fort­ní a moder­ní byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy a při­tom dob­ré doprav­ní dostup­nos­ti do Pra­hy. Díky sjez­du z dál­ni­ce D1 jste autem v Pra­ze za 10 minut. Za pou­hých pět minut jízdy autem doje­de­me do obchod­ní a zábav­ní zóny Čest­li­ce, kte­rá nabí­zí celou řadou slu­žeb a obcho­dů jako jsou např. OC Prů­ho­ni­ce, OC Spek­trum, Makro, KIKA, Bau­haus, Žira­fa Fun­park, Aqua­pa­la­ce aqua­park a další.
V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti se nachá­zí dobřejo­vic­ký ryb­ník “Skal­ník” obklo­pe­ný krás­nou sce­né­rií bří­zou porost­lých strá­ní a býva­lým bři­d­li­co­vým lomem. Je to mís­to jako stvo­ře­né pro rodin­né vycház­ky nebo spor­tov­ní vyži­tí. Milov­ní­ci cyk­lis­ti­ky jis­tě oce­ní cyk­los­tez­ky vedou­cí do Pra­hy i kolem Prů­ho­nic­ké­ho par­ku, s napo­je­ním v Dobřejo­vi­cích. Na výlet může­te zaví­tat i do Prů­ho­nic­ké­ho zám­ku nebo do zámec­ké­ho par­ku s bota­nic­kou zahradou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz