Cha­ta k pro­de­ji — Pro­dá­no
Čer­ča­ny, Praha

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji pěk­nou zdě­nou cha­tu ve vel­mi dob­rém sta­vu, kte­rá je umís­tě­na na mír­ně sva­ži­tém pozem­ku v obci Čer­ča­ny, na pra­vém bře­hu řeky Sázavy.
Při­jeď­te se podí­vat a už se vám nebu­de chtít odjet.


Užit­ná plocha34m2
2
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Tera­saAno
Tope­nína pev­ná paliva
Odpadjím­ka
Elektři­na220 a 380 W
Dopra­vavlak, auto­bus

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji pěk­nou zdě­nou cha­tu, kte­rá je umís­tě­na na klid­ném a dob­ře pří­stup­ném mís­tě. Roz­klá­dá se na mír­ně sva­ži­tém vlast­ním pozem­ku o roz­lo­ze 337 m², v jiho­zá­pad­ní čás­ti obce Čer­ča­ny — Vyso­ká Lho­ta, kte­rá se nachá­zí na pra­vém bře­hu řeky Sáza­vy. Cha­ta není umís­tě­na v povod­ňo­vé oblasti.

Cha­ta byla posta­ve­na kon­cem 70. let a díky sta­rost­li­vé péči maji­te­le je ve vel­mi dob­rém sta­vu. Sestá­vá se ze dvou nad­zem­ních pod­la­ží. V prv­ním nad­zem­ním pod­la­ží se nachá­zí garáž a oddě­le­ný sklep na uhlí.

Dru­hé nad­zem­ní pod­la­ží je obyt­né, má dis­po­zi­ci 2+kk s pod­la­ho­vou plo­chou 34 m² a nachá­zí se zde pro­stor­ný obý­va­cí pokoj s krbem a ame­ric­ký­mi kam­ny, kuchyň­ský kout, kou­pel­na s umy­va­dlem, spr­cho­vým kou­tem a wc. Kuchyň­ský kout je vyba­ven skrom­nou kuchyň­skou lin­kou s dře­zem, elek­tric­kou trou­bou a kam­ny na tuhá pali­va. Pod­la­hy jsou pokry­té PVC, v kou­pel­ně je dlaž­ba. V obý­va­cím poko­ji je vesta­vě­ná dře­vě­ná skříň. Sou­čás­tí cha­ty je pro­stor­ná vstup­ní tera­sa s výhle­dem na řeku Sáza­vu a oko­lí. Dve­ře vedou­cí z tera­sy do cha­ty se sklá­da­jí ze čtyř čás­tí — a všech­ny lze otevřít a pro­po­jit tak obý­va­cí pokoj s tera­sou v jeden celek.

K cha­tě pat­ří udr­žo­va­ná zahra­da se vzrost­lý­mi ovoc­ný­mi a okras­ný­mi stro­my včet­ně pěk­né­ho vydláž­dě­né­ho mís­ta pro pří­jem­né pose­ze­ní a relax.

VODA: na zahra­dě se nachá­zí kopa­ná stud­na (cca 7 m hlu­bo­ká), kte­rá je spo­leč­ná i pro sou­sed­ní cha­tu. Ohřev vody zajiš­ťu­je elek­tric­ký boj­ler umís­tě­ný v garáži.

ELEKTŘINA: V cha­tě je k dis­po­zi­ci elektři­na 230 i 380 V, 3 fáze, 16 A. Roz­vo­dy jsou v hliníku.

ODPAD: jím­ka. Obec Čer­ča­ny plá­nu­je celou loka­li­tu při­po­jit ke kana­li­za­ci a obec­ní­mu vodo­vo­du. Pří­poj­ky jsou umís­tě­né 2 m od hra­ni­ce pozem­ku. Maji­tel má s obcí uza­vře­nou smlou­vu o připojení.

TOPENÍ: lokál­ní na tuhá pali­va — Pet­ry v kuchyň­ském kou­tě, krb a ame­ric­ká kam­na v obý­va­cím pokoji.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Pokud máte zájem o pro­hlíd­ku, nevá­hej­te mě kontaktovat.

V pří­pa­dě více zájem­ců bude cha­ta pro­dá­na nej­lep­ší nabídce.

Jed­ná se o klid­né a slun­né mís­to s pěk­ným výhledem.

V bez­pro­střed­ním oko­lí se nachá­zí čis­tá pří­ro­da – řeka Sáza­va, lesy i gol­fo­vý are­ál Lore­ta Golf Club Pyše­ly s osm­nác­ti jam­ko­vým hřiš­těm. Na cha­tu se dosta­ne­te poho­dl­ně i vla­kem — vla­ko­vá zastáv­ka Pyše­ly je vzdá­le­na nece­lých 600 m. Obcho­dy i restau­ra­ce najde­te v mís­tě, kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nost zajiš­tu­je Bene­šov. V oko­lí najde­te mno­ho tipů na výlety.

Dob­rá doprav­ní dostup­nost – Bene­šov 11 km, Pra­ha 27 km.

Pros­tě skvě­lé mís­to pro život, odpo­či­nek i zábavu.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz