Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Na Křeč­ku, Pra­ha 10

Vel­mi pěk­ný byt 2+kk s pro­stor­ným bal­kó­nem, neda­le­ko Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Byt se nachá­zí v 6. NP osmi­pod­laž­ní­ho cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Dům byl kolau­do­va­ný v roce 2015 a nachá­zí se v klid­né čás­ti Prahy.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha49m2
Pod­la­ží6/8
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónAno
Tope­nídál­ko­vé ústřední
Dopra­vaMHD Na Křeč­ku, vla­ko­vé nádra­ží Hor­ní Měcholupy

Nabí­zí­me vám vel­mi pěk­ný byt 2+kk v osob­ním vlast­nic­tví, kte­rý se nachá­zí v 6. NP osmi­pod­laž­ní­ho cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Dům byl kolau­do­va­ný v roce 2015 a nachá­zí se v klid­né čás­ti Pra­hy — v Hor­ních Měcho­lu­pech, neda­le­ko Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a přehrady.

Byt o veli­kos­ti 48,9 m² (dle doku­men­tu pro­hlá­še­ní vlast­ní­ka) se sklá­dá z před­sí­ně (8,43 m²), kou­pel­ny s toa­le­tou (4,88 m²), obý­va­cí­ho poko­je (18,08 m²) s kuchyň­ským kou­tem (4,88 m²), pracovny/malé lož­ni­ce (7,89 m²), bal­kó­nu (6,15 m²) a skle­pa (2,20 m²). Cel­ko­vá plo­cha tak činí 52,13 m², užit­ná plo­cha bez bal­kó­nu a skle­pa 43,58 m².
Pod­la­hu v obyt­ných míst­nos­tech pokrý­vá lami­no, v kou­pel­ně a na chod­bě dlaž­ba. Vytá­pě­ní je ústřed­ní dálkové.

Kuchyň­ská lin­ka obsa­hu­je vesta­vě­né spo­tře­bi­če: indukč­ní var­nou des­ku s elek­tric­kou trou­bou, diges­toř a samo­stat­ně sto­jí­cí led­nič­ku s mra­zá­kem. V obý­va­cím poko­ji je obý­va­cí stě­na, závěs­né polič­ky a stůl pod TV. V pro­stor­né a svět­lé kou­pel­ně s oknem se nachá­zí roho­vá vana, umy­va­dlo, toa­le­ta a auto­ma­tic­ká prač­ka. Byt dále zůsta­ne vyba­ven i nábyt­kem na chod­bě, kte­rý byl děla­ný na míru — objem­ná vesta­vě­ná skříň, věšá­ko­vá stě­na se zrca­dlem a botníkem.
Pokud hle­dá­te byt, do kte­ré­ho sta­čí kou­pit jen postel, gauč a jídel­ní stůl, kde může­te začít hned byd­let bez dal­ších nut­ných inves­tic, mohl by vás ten­to byt zaujmout.

Okno v obý­va­cím poko­ji se vstu­pem na bal­kón je ori­en­to­vá­no na jih a díky tomu je byt svět­lý a tep­lý, to je jeho nej­vět­ší výho­da. V zimě do bytu sví­tí slun­ce a v létě slun­ce odstí­ní stře­cha nad bal­kó­nem. Okna v lož­ni­ci, na chod­bě a v kou­pel­ně jsou ori­en­to­vá­na na sever­ní stra­nu. Okna jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žalu­zi­e­mi a opat­ře­na sítě­mi pro­ti hmyzu.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Vře­le dopo­ru­ču­ji ten­to byt, jeli­kož loka­li­ta je dlou­ho­do­bě žáda­ná k byd­le­ní i pronájmům.

Byt je v osob­ním vlast­nic­tví a lze ho finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem. V pří­pa­dě zájmu vás ráda pro­po­jím s hypo­téč­ním mak­lé­řem, kte­rý vám vyří­dí výhod­ný hypo­téč­ní úvěr.

Pokud máte zájem o více infor­ma­cí nebo ter­mín pro­hlíd­ky, kon­tak­tuj­te mě. Pro­hlíd­ky budou pro­bí­hat ve stře­du 5.10.2022.

Byt má vel­mi níz­ké pro­voz­ní nákla­dy — měsíč­ní plat­ba do SVJ činí 3.149 Kč, z toho fond oprav jen 219 Kč.

Par­ko­vá­ní je mož­né v boč­ní uli­ci, v této praž­ské čás­ti nejsou mod­ré zóny.

Loka­li­ta praž­ských Hor­ních Měcho­lup je vyhle­dá­va­ná pro dobrou doprav­ní obsluž­nost, dyna­mic­ky se roz­ví­je­jí­cí občan­skou vyba­ve­nost a stra­te­gic­kou polo­hu. Vel­kým bene­fi­tem je doslo­va za rohem Kau­fland s nákup­ním cen­t­rem Retail park Hor­no­mě­cho­lup­ská. Jed­ná se o vel­mi klid­né mís­to s kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nos­tí — zdra­vot­nic­ké zaří­ze­ní, super­mar­ke­ty, restau­ra­ce, spor­tov­ní are­á­ly, bazén, golf. K rela­xa­ci a spor­tu je mož­né vyu­žít neda­leký Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou, oko­lí Boti­če i cyklostezky.
Skvě­lou doprav­ní dostup­nost zajiš­ťu­je blíz­ká auto­bu­so­vá sta­ni­ce Na Křeč­ku. Odtud doje­de­te na met­ro “C” Háje za 9 minut, na met­ro “A” Skal­ka za 18 minut. Vla­kem z nádra­ží Hor­ní Měcho­lu­py do sta­ni­ce Hlav­ní nádra­ží za 17 minut.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz