Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Cho­ce­rad­ská 2950/1, Pra­ha 4

Pří­jem­né byd­le­ní v klid­né oblas­ti praž­ských Záběh­lic a navíc za vel­mi pří­z­ni­vou cenu nemu­sí být jen sen. Pře­svědč­te se sami.


Dis­po­zi­ce2+1
Užit­ná plocha53,6m2
Pod­la­ží6/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuDob­rý
Energ. nároč­nostE — nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónNe
Tope­níústřed­ní dálkové
Dopra­vaauto­bus, tramvaj

V atrak­tiv­ní loka­li­tě praž­ské­ho Spořilova/Záběhlic vám exklu­ziv­ně nabí­zím svět­lý a pro­stor­ný byt 2+1 v osob­ním vlast­nic­tví, kte­rý se nachá­zí v posled­ním, tedy 6. NP cih­lo­vé­ho domu s výtahem.

Byt má dle pro­hlá­še­ní vlast­ní­ka cel­ko­vou plo­chu 53,6 m² a sklá­dá se z před­sí­ně, kou­pel­ny, samo­stat­né­ho wc, kuchy­ně s původ­ní kuchyň­skou lin­kou, obý­va­cí­ho poko­je (se vstu­pem z kuchy­ně i chod­by), lož­ni­ce a sklepa.

Byt je v původ­ním sta­vu včet­ně roz­vo­dů a umakar­to­vé­ho jádra. Noví maji­te­lé tak mají jedi­neč­nou mož­nost zís­kat pomo­cí rekon­struk­ce moder­ní a pro­stor­né nové byd­le­ní, přes­ně pod­le svých před­stav a za při­ja­tel­nou cenu.

Sou­čás­tí foto­ga­le­rie jsou pro lep­ší vizu­ál­ní před­sta­vu i foto­gra­fie s návrhem budou­cí podo­by bytu. Okna jsou plas­to­vá a ori­en­to­va­ná západ­ním smě­rem. Vytá­pě­ní je ústřed­ní dál­ko­vé. Pod­la­hu v bytě pokrý­va­jí par­ke­ty. V kuchyň­ském kou­tě, v kou­pel­ně, na wc a na chod­bě je polo­že­no lino.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V této loka­li­tě oce­ní­te kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nost – jsou tu míst­ní obchůd­ky, obchod­ní dům Cen­t­rum se super­mar­ke­tem Albert, polikli­ni­ka Spo­ři­lov, lékár­na, mateř­ské a základ­ní ško­ly, gym­ná­zi­um, měst­ská knihovna.

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost na D1, Již­ní spoj­ku i MHD spo­je­ní — pár kro­ků od domu je umís­tě­na auto­bu­so­vá zastáv­ka Cho­ce­rad­ská, o kou­sek dál tram­va­jo­vá a auto­bu­so­vá zastáv­ka Spo­ři­lov. Do sta­ni­ce met­ra C Roz­ty­ly jede auto­bus 7 minut.

Pokud máte zájem o více infor­ma­cí nebo ter­mín pro­hlíd­ky, kon­tak­tuj­te mě.

Cih­lo­vý dům se nachá­zí v klid­né čás­ti měs­ta, kde také poho­dl­ně zapar­ku­je­te (nejsou zde mod­ré zóny).

Jed­ná se o vel­mi pří­jem­nou a žáda­nou loka­li­tu se spous­tu zele­ně na Pra­ze 4 — Záběh­li­ce. Blíz­ko domu vede cyk­lis­tic­ká a turis­tic­ká stez­ka k Hos­ti­vař­ské pře­hra­dě a Hos­ti­vař­ské­mu leso­par­ku. Neda­le­ko se nachá­zí Hamer­ský ryb­ník a nauč­ná stez­ka Záběh­li­ce. V zele­ni u Hamer­ské­ho ryb­ní­ka se nachá­zí vel­ký spor­tov­ní are­ál Hamr s restau­ra­cí, ven­kov­ním pose­ze­ním, gri­lem a zmrzlinou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz