Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Bra­nic­ká, Praha

Byt v žáda­né loka­li­tě s úžas­ným výhle­dem a skvě­lou občan­skou vyba­ve­nos­tí. Poblíž Vlta­vy, cyk­los­tez­ky, útul­né restau­ra­ce a kavár­ny. Ráz malé­ho měs­ta a při­tom pár minut od cen­t­ra. Ten­to byt by roz­hod­ně neměl vaší pozor­nos­ti uniknout.


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha30m2
Pod­la­ží3/3
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
Tope­níply­no­vé — kom­bi­no­va­ný kotel v bytě

Světlý byt 1+kk v Braníku s krásným výhledem

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím svět­lý byt 1+kk v šes­tém nad­zem­ním pod­la­ží byto­vé­ho domu bez výta­hu. Šes­ti­pod­laž­ní cih­lo­vý dům je umís­tě­ný v klid­né čás­ti Pra­ha 4 — Braník.

Byt se sklá­dá z před­sí­ně ( 6,19 m²), wc ( 0,88 m²), kou­pel­ny (3,17 m²), obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem (20,28 m²) a skle­pa (1 m²). Pod­la­hu v obý­va­cím poko­ji a na chod­bě pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v kou­pel­ně a na wc je polo­že­na dlaž­ba. Okna jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žaluziemi.

Kuchyň­ská lin­ka obsa­hu­je skříň­ky a šuplí­ky, nere­zo­vý dřez, vodo­vod­ní bate­rie a osvět­le­ní. V kou­pel­ně je vana. Tope­ní v bytě a ohřev vody zajiš­ťu­je kom­bi­no­va­ný ply­no­vý kotel umís­tě­ný na chodbě.

Dům byl posta­ven v roce 1985 a je ve vel­mi dob­rém sta­vu. Je zatep­le­ný a má novou střechu.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nemo­vi­tost je v osob­ním vlast­nic­tví a lze ji finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem, kte­rý vám pomo­hu vyří­dit. Byt je vhod­ný též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý vám mohu také zprostředkovat.

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě tele­fo­nic­ky nebo mai­lem. V pří­pa­dě více zájem­ců bude byt bude pro­dán nej­vý­hod­něj­ší nabídce.

Byt se nachá­zí v žáda­né loka­li­tě Pra­hy 4, pří­mo v Bra­nic­ké uli­ci, v blíz­kos­ti nábře­ží Vlta­vy. Oko­lí nabí­zí mno­ho pří­le­ži­tos­tí pro spor­tov­ce – cyk­lotra­sy, in-line, spor­to­viš­tě Hamr sport Bra­ník, squa­sho­vé kur­ty, teni­so­vý klub. Kul­tur­ní vyži­tí zajiš­ťu­je neda­le­ké Bra­nic­ké diva­dlo nebo Diva­dlo Dobeš­ka. Samo­zřej­mos­tí je kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost v mís­tě — obcho­dy, poš­ta, lékár­na, pří­jem­né restau­ra­ce a kavár­ny. Pří­mo před domem se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Vlni­tá se snad­ným spo­je­ním na sta­ni­ci met­ra Budě­jo­vic­ká (9 minut).

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz