Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji pro­stor­ný a svět­lý byt o veli­kos­ti 68 m², s dis­po­zič­ním řeše­ním 3+1.
Byt je druž­stev­ní a má spla­ce­nou anu­i­tu. Je umís­tě­ný v 1. nad­zem­ním pod­la­ží osmi pat­ro­vé­ho cih­lo­vé­ho domu ze 70. let minu­lé­ho století.


Dis­po­zi­ce3+1
Užit­ná plocha68m2
Pod­la­ží1/9
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPo rekon­struk­ci
Rok rekon­struk­ce
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
Komo­raAno
Bal­kónNe
Tope­níústřed­ní — dálkové
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vaauto­bus, tram­vaj, sil­ni­ce, dálnice

Svět­lý byt 3+1 v Braníku

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji pro­stor­ný a svět­lý byt o veli­kos­ti 68 m², s dis­po­zič­ním řeše­ním 3+1.
Byt je druž­stev­ní a má spla­ce­nou anuitu.
Je umís­tě­ný v 1. nad­zem­ním pod­la­ží osmi pat­ro­vé­ho cih­lo­vé­ho domu ze 70. let minu­lé­ho století.

Byto­vé druž­stvo slo­že­né pou­ze z míst­ních nájem­ní­ků se o dům sta­rá péčí řád­né­ho hos­po­dá­ře. Dům má vlast­ní ply­no­vou kotel­nu, pro­šel cel­ko­vou revi­ta­li­za­cí a je zatep­le­ný. Byt je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řešený.

Inte­ri­ér bytu tvo­ří pro­stor­ná chod­ba, kuchy­ně s plně vyba­ve­nou kuchyň­skou lin­kou, svět­lý obý­va­cí pokoj, dvě lož­ni­ce, kou­pel­na s vanou a samo­stat­né WC. Do men­ší lož­ni­ce se vstu­pu­je z obý­va­cí­ho poko­je. Okna jsou ori­en­to­va­ná na sever­ní a západ­ní stranu.

Dosta­tek úlož­ných pro­stor posky­tu­je vesta­vě­ná skříň v lož­ni­ci a také komo­ra, kte­rá je sou­čás­tí bytu.

Byt pro­šel cel­ko­vou rekon­struk­cí v roce 2008. Pod­la­hy v kou­pel­ně, na WC, na chod­bě a v kuchy­ni pokrý­vá dlaž­ba. V lož­ni­cích je plo­vou­cí pod­la­ha a v obý­vá­ku par­ke­ty. K bytu nále­ží sklep.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt je vhod­ný též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku, kon­tak­tuj­te mě tele­fo­nic­ky nebo mai­lem. V pří­pa­dě více zájem­ců byt bude pro­dán nej­vý­hod­něj­ší nabídce.

Cena zahr­nu­je práv­ní ser­vis a pro­vi­zi RK. Při kou­pi druž­stev­ní­ho bytu nepla­tí­te 4% daň z naby­tí, což před­sta­vu­je výraz­nou úspo­ru. Spo­lu­prá­ce s dal­ší­mi mak­lé­ři je vítána.

Byt se nachá­zí v žáda­né loka­li­tě Pra­hy 4, pří­mo v Bra­nic­ké uli­ci, v blíz­kos­ti nábře­ží Vlta­vy. Oko­lí nabí­zí mno­ho pří­le­ži­tos­tí pro spor­tov­ce a rodi­ny s dět­mi – cyk­lotra­sy, in-line, spor­to­viš­tě Hamr sport Bra­ník, dět­ská hřiš­tě, squa­sho­vé kur­ty, teni­so­vý klub. Kul­tur­ní vyži­tí zajiš­ťu­je neda­le­ké Bra­nic­ké diva­dlo nebo Diva­dlo Dobeška.

Samo­zřej­mos­tí je kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost v mís­tě — mateř­ské a základ­ní ško­ly, obcho­dy, poš­ta, lékár­na, restau­ra­ce a kavár­ny. V blíz­kos­ti se nachá­zí auto­bu­so­vá zastávka

Bra­nic­ké náměs­tí se snad­ným spo­je­ním na sta­ni­ci met­ra Smí­chov­ské nádra­ží a Budějovická.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz