Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Bole­vec­ká, Pra­ha 10

Byt se nachá­zí v 5. pat­ře nové­ho cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je ori­en­to­va­ný na východ­ní stra­nu a nabí­zí nád­her­ný výhled do okol­ní kra­ji­ny. Byt je vel­mi svět­lý, dis­po­nu­je obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem (28 m²), lož­ni­cí (14 m²), …


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha59m2
Pod­la­ží5/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vaauto­bus, vlak, sil­ni­ce, dálnice

Pro­ná­jem hez­ké­ho bytu 2+kk o roz­lo­ze 59 m² s bal­kó­nem, gará­žo­vým stá­ním a sklepem.

Byt se nachá­zí v 5. pat­ře nové­ho cih­lo­vé­ho domu s výta­hem. Je ori­en­to­va­ný na východ­ní stra­nu a nabí­zí nád­her­ný výhled do okol­ní kra­ji­ny. Byt je vel­mi svět­lý, dis­po­nu­je obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským kou­tem (28 m²), lož­ni­cí (14 m²), kou­pel­nou s vanou, samo­stat­ným WC, chod­bou , bal­kó­nem (4 m²), skle­pem (2 m²) a gará­žo­vým stá­ním v suterénu.

Kuchyň­ský kout je vyba­ven kuchyň­skou lin­kou s elek­tric­kým spo­rá­kem a trou­bou, led­ni­cí s mraz­nič­kou. Chod­ba je vyba­ve­na prak­tic­kou a pro­stor­nou šat­ní skříní.

Obyt­né míst­nos­ti pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, ostat­ní míst­nos­ti dlaž­ba. Odsá­vá­ní v kuchy­ni a kou­pel­ně je zajiš­tě­no reku­per­a­cí. V obou míst­nos­tech jsou pře­do­ken­ní žaluzie.

Dům se nachá­zí 2 min. chůze od auto­bu­so­vé zastáv­ky Bole­vec­ká. Ces­ta auto­bu­sem na met­ro Háje trvá 10 minut, na met­ro Skal­ka 15 minut, na Nádra­ží Hos­ti­vař 8 minut — odtud je mož­né pokra­čo­vat do cen­t­ra tram­va­jí nebo vlakem.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

K nastě­ho­vá­ní IHNED.

V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti se nachá­zí Hos­ti­vař­ský leso­park s vod­ní nádr­ží Hos­ti­vař, kte­ré pří­mo vybí­zí k dlou­hým pro­cház­kám, jízdě na kole či in-line brus­lích, v zimě na běž­kách. Hor­ní Měcho­lu­py jsou oblí­be­nou čtvr­tí pře­de­vším pro svou nabíd­ku slu­žeb a okol­ní pří­ro­du. Jsou ide­ál­ním mís­tem pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a poho­du. To vše neda­le­ko cen­t­ra a při­tom v klid­né, na zeleň boha­té lokalitě.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz