Nedvězská, Praha 10 — pronájem bytu 3+kk — PRONAJATO

Pronájem bytu 3+kk v osobním vlastnictví 70 m², Praha 10 — Strašnice

Bydlení u metra Skalka — prostorný byt 3+kk

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu pro­stor­ný, čás­teč­ně zaří­ze­ný byt 3+kk ve vel­mi dob­rém stavu.
 
Byt je situ­o­va­ný v prv­ním pat­ře čtyř­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu bez výtahu.
 
Byt se nachá­zí v klid­né loka­li­tě pří­mo u met­ra Skalka.
 
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 

V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost, ško­ly, škol­ky, obcho­dy, nákup­ní stře­dis­ko Tesco, dět­ská hřiš­tě. Dosta­tek spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je neda­le­ké spor­tov­ní cen­t­rum Gutovka.

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – pár kro­ků od domu se nachá­zí sta­ni­ce met­ra Skal­ka, zastáv­ky auto­bu­su i tramvaje.

 

 

Byt nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 70,2 m² a sestá­vá se z chod­by, komo­ry, kou­pel­ny s roho­vou vanou, samo­stat­né toa­le­ty, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem a dvou neprů­cho­zích pokojů.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 

Byt je čás­teč­ně vybavený.

Kuchyň­ská lin­ka je zaří­ze­na vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či (var­ná deska s ply­no­vý­mi hořá­ky, trou­ba, diges­toř, myč­ka), vol­ně sto­jí­cí led­ni­cí s mra­zá­kem. Sou­čas­tí kuchyň­ské lin­ky je baro­vý pult se dvě­ma baro­vý­mi židle­mi, dále se v kuchy­ni nachá­zí jídel­ní stůl se čtyř­mi poho­dl­ný­mi židlemi.

Okna jsou plas­to­vá se žaluziemi.

Vytá­pě­ní bytu a ohřev vody je dálkové.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Měsíč­ní poplat­ky jsou následující:
nájem­né 18.000 Kč
zálo­hy do SVJ (voda, tope­ní, výtah, úklid spo­leč­ných pro­stor, popel­ni­ce) 2.575 Kč
elektři­na a plyn dle odha­du spo­tře­by nájemníka

Vrat­ná kau­ce ve výši jed­no­ho měsíč­ní­ho nájmu, tzn 18.000 Kč.

Byt je vhod­ný až pro čtyř­člen­nou rodi­nu. Maji­tel poža­du­je sluš­né a bonit­ní nájemníky.
Nastě­ho­vá­ní je mož­né od 1.3.2020.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.