Na vinohradu, Praha 4 Braník – prodej bytu 1+kk/B — PRODÁNO

Útulný a velmi pěkně dispozičně řešený byt v Braníku

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji krás­ný a svět­lý byt 1+kk s bal­kó­nem a skle­pem v 2.NP cih­lo­vé­ho domu v Pra­ze Braník.

Atmo­sfé­ru bytu i oko­lí Vám při­blí­ží video­pro­hlíd­ka

Inte­ri­ér bytu tvo­ří pro­stor­ný obý­va­cí pokoj s kuchyň­skou lin­kou, včet­ně vesta­vě­ných spo­tře­bi­čů, led­nič­ky a baro­vé­ho pul­tu s baro­vý­mi židle­mi (21,8 m²), bal­kón (3,85 m²), kou­pel­na s vanou a toa­le­tou (4,15 m²), vstup­ní chod­ba s vesta­vě­nou skří­ní a bot­ní­kem (6,6 m²) a sklep (1,65 m²).

Bal­kón je ori­en­to­ván SV smě­rem a vstu­pu­je se na něj z obý­va­cí­ho poko­je. Dru­hé okno z obý­va­cí­ho poko­je je ori­en­to­va­né jiho­vý­chod­ním smě­rem s výhle­dem do zahrad sou­sed­ních domů.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Pod­la­hu obyt­né míst­nos­ti pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech je polo­že­ná dlaž­ba. Okna jsou dřevěná.

Tope­ní zajiš­ťu­je cen­t­rál­ní ply­no­vý kotel v domě.

Cih­lo­vý dům byl posta­ve­ný v roce 2008 a nachá­zí se v něm 11 bytů a 2 neby­to­vé jednotky.

Výho­dou jsou níz­ké poplat­ky do SVJ (voda, tep­lo, výtah, osvět­le­ní, fond oprav, odvoz odpa­du, úklid, sprá­va domu). Pou­ze 2.324,-Kč za jed­nu oso­bu, 3.074 Kč pro dvě osoby.

Dům je umís­tě­ný v klid­né rezi­denč­ní zástav­bě, neda­le­ko Bra­nic­ké­ho náměs­tí na jed­né stra­ně a kos­te­la sv. Pro­ko­pa na stra­ně druhé.

Bra­ník je jed­nou z praž­ských čtvr­tí, kte­rá má svůj genius loci.

V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost (Pen­ny, pří­jem­né malé obchůd­ky, kavár­ny, restau­ra­ce, výbor­ná zrmz­li­nár­na, ško­ly, škol­ky, dět­ská hřiš­tě, zdra­vot­ní zaří­ze­ní, lékár­na, poš­ta atd.). V oko­lí je vel­ké množ­ství zele­ně — Bra­nic­ké ská­ly a nábře­ží Vlta­vy, Hamr Bra­ník, Žlu­té láz­ně, cyk­los­tez­ky, teni­so­vé kur­ty, hřiš­tě pro fot­bal, paint­ball, soft­ball, zim­ní sta­di­on, bazén v Podo­lí a pod. Loka­li­ta nabí­zí sku­teč­ně boha­té mož­nos­ti pro trá­ve­ní vol­né­ho času.

Kul­tur­ní vyži­tí zajiš­ťu­je neda­le­ké Bra­nic­ké diva­dlo nebo Diva­dlo Dobeška.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Zastáv­ka auto­bu­su Bra­nic­ké náměs­tí se nachá­zí pou­hých 200 met­rů /4 minu­ty chůze od domu a zajiš­ťu­je snad­né spo­je­ní na sta­ni­ci met­ra Smí­chov­ské nádra­ží a Budějovická.

Tram­va­jo­vá zastáv­ka Pří­sta­viš­tě je vzdá­le­na 690 met­rů / 12 minut chůze od domu a do cen­t­ra trvá ces­ta za 12 minut.

Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.
K nastě­ho­vá­ní ihned.

Pokud se roz­hod­ne­te pro finan­co­vá­ní hypo­teč­ním úvě­rem, ráda vám zdar­ma vše vyří­dím u vámi pre­fe­ro­va­né ban­ky a k tomu za nej­vý­hod­něj­ších pod­mí­nek na trhu.

Máte-li zájem o pro­hlíd­ku této krás­né nemo­vi­tos­ti, kon­tak­tuj­te mě, pro­sím, emai­lem nebo telefonicky.

V pří­pa­dě více zájem­ců bude nemo­vi­tost pro­dá­na nej­lep­ší nabídce.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

adre­sa: Na vino­hra­du 198/6, Pra­ha 4 — Braník

dis­po­zi­ce: 1+kk, bal­kón, sklep

užit­ná plo­cha: 32,55 m² + 3,85 m² bal­kón + 1,65 sklep

čís­lo pod­la­ží v domě: 2, počet nad­zem­ních pod­la­ží: 4

vlast­nic­tví: osobní

stav bytu: vel­mi dobrý

stav domu: novostav­ba z roku 2008

druh objek­tu: cihlový

 

 

elektři­na: 230 V

občan­ská vyba­ve­nost: Kom­plet­ní síť obcho­dů a služeb

odpad: Kana­li­za­ce
 
tope­ní: Cen­t­rál­ní — plynové
 
voda: Dál­ko­vý rozvod
 
výtah: Ano
 
ener­ge­tic­ká nároč­nost budo­vy: D