Nad přehradou, Praha 10 Horní Měcholupy — prodej bytu 2+kk — PRODÁNO

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji krás­ně zre­kon­stru­o­va­ný a skvě­le řeše­ný byt 2+kk u Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a přehrady.

Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajis­tím. K nastě­ho­vá­ní dle domluvy.

Pane­lo­vý dům pro­šel roz­sáh­lou rekon­struk­cí a je v dob­rém stavu.
Poplat­ky do SVJ (voda, tep­lo, výtah, osvět­le­ní, fond oprav, odvoz odpa­du, úklid, sprá­va domu) 3.600 Kč za tři osoby.

Atmo­sfé­ru bytu i oko­lí Vám při­blí­ží video­pro­hlíd­ka

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Inte­ri­ér bytu tvo­ří pro­stor­ný a svět­lý obý­va­cí pokoj s kuchyň­ským kou­tem, se zabu­do­va­nou novou kuchyň­skou lin­kou včet­ně vesta­vě­ných spo­tře­bi­čů (21,95 m²), dět­ský pokoj (12,09 m²), zdě­ná kou­pel­na s roho­vou vanou a toa­le­tou (3,17 m²), vstup­ní chod­ba s vesta­vě­nou skří­ní (5,77 m²) a sklep (0,75 m²).
Okna jsou plas­to­vá, s nain­sta­lo­va­ný­mi nový­mi žalu­zi­e­mi a ori­en­to­va­ná západ­ním smě­rem do klid­né čás­ti se zelení.
Pod­la­hu pokrý­vá lepe­ný vinil, v kuchyň­ském kou­tě a na chod­bě je dlaž­ba. Vstup­ní dve­ře jsou jiš­tě­ny sed­mi­bo­do­vým zabezpečením.
Mož­nos­ti při­po­je­ní k inter­ne­tu: UPC v domě 

Hor­ní Měcho­lu­py jsou vel­mi žáda­nou loka­li­tou vzhle­dem ke kom­plet­ní občan­ské vyba­ve­nos­ti, skvě­lé doprav­ní dostup­nos­ti a pře­de­vším díky krás­né pří­ro­dě a spor­tov­ním a odpo­čin­ko­vým mož­nos­tem. Dům je umís­tě­ný v klid­né rezi­denč­ní zástav­bě, v těs­né blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku s pře­hra­dou. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost (Lidl, Bil­la, Pen­ny, Albert, Kau­fland, pří­jem­né malé obchůd­ky, výbor­né restau­ra­ce, pivo­var s vlast­ní pekár­nou, ško­ly, škol­ky, dět­ská hřiš­tě, zdra­vot­ní zaří­ze­ní, lékár­na, poš­ta atd.). V blíz­kos­ti je vel­ké množ­ství zele­ně — Hos­ti­vař­ský leso­park, pře­hra­da, Botič, Mili­čov­ský háj. Dosta­tek spor­tov­ní­ho vyži­tí zajiš­ťu­je gol­fo­vé hřiš­tě, cyk­los­tez­ky, teni­so­vé kur­ty, hřiš­tě pro fot­bal, bazén. Loka­li­ta nabí­zí sku­teč­ně boha­té mož­nos­ti pro trá­ve­ní vol­né­ho času.

Zastáv­ka auto­bu­su Bole­vec­ká se nachá­zí pou­hých 250 met­rů od domu a zajiš­ťu­je snad­né spo­je­ní na sta­ni­ci met­ra Háje a Skal­ka. Vla­kem na Hlav­ní nádra­ží doje­de­te za 18 minut.

Hor­ní Měcho­lu­py jsou jed­nou z praž­ských čtvr­tí, kte­rá se neu­stá­le roz­ví­jí a posky­tu­je svým oby­va­te­lům nad­stan­dard­ní občan­skou vyba­ve­nost a širo­ké mož­nos­ti k rela­xa­ci, spo­le­čen­ské­mu i aktiv­ní­mu životu.
 
Spoj­te výho­du byd­le­ní v klid­né loka­li­tě s pří­ro­dou na dosah a výho­dou snad­né­ho a rych­lé­ho spo­je­ní do centra.
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]