Mečíková

Důle­ži­té infor­ma­ce k pro­dá­va­né nemo­vi­tos­ti na jed­nom místě

DOKUMENTY K NEMOVITOSTI

Ke sta­že­ní:

MĚSÍČNÍ NÁKLADY

Polož­ko­vě si měsíč­ní nákla­dy může­te pro­hléd­nout v roč­ním vyúčto­vá­ní viz odkaz výše.
Nákla­dy jsou následující:

Zálo­hy SVJ   2.740,- Kč
Plyn:              250,- Kč /měsíc
Ele­kři­na:       450,- Kč / měsíc (v závis­los­ti na počtu osob a spotřebě)
Cel­kem       3.440,- Kč / měsíc

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ K PRODÁVANÉMU BYTU

Byt je po kom­plet­ní rekon­struk­ci. Byto­vé jádro bylo vyzdě­né v roce 2003, výmě­na oken pro­běh­la v roce 2007, a rekon­struk­ce pod­la­hy v 2021.

Vstup­ní dve­ře jsou bez­peč­nost­ní, revi­ze ply­nu pro­běh­la v 3/2022.

FINANCOVÁNÍ KOUPĚ

Kou­pi bytu lze finan­co­vat hypo­teč­ním úvě­rem. V pří­pa­dě, že máte ten­to záměr, nabí­zím Vám mož­nost vyu­žít slu­žeb zku­še­né­ho hypo­teč­ní­ho spe­ci­a­lis­ty. V pří­pa­dě výbě­ru mezi více zájem­ci o kou­pi bytu, kte­ří chtě­jí finan­co­vat kou­pi hypo­teč­ním úvě­rem bude­me pre­fe­ro­vat toho zájem­ce, kte­ré­mu bude finan­co­vá­ní zajiš­ťo­vat námi dopo­ru­če­ný spe­ci­a­lis­ta. Finan­co­vá­ní kou­pě nemo­vi­tos­ti je nedíl­nou sou­čás­tí pro­de­je a má pří­mý vliv na prů­běh celé­ho pro­ce­su. Z toho pra­me­ní naše pre­fe­ren­ce, dopo­ru­če­ný spe­ci­a­lis­ta je záru­kou hlad­ké­ho průběhu.

Dopo­ru­če­ný hypo­teč­ní spe­ci­a­lis­ta: Ing. Jakub Rotre­kl, PhD., tel. +420 773 508 885, e‑mail jakub.rotrekl@inwiz.cz

Více infor­ma­cí o dopo­ru­če­ném hypo­teč­ním spe­ci­a­lis­to­vi si může­te pře­číst zde: https://www.inwiz.cz. Dopo­ru­ču­ji kon­tak­to­vat ho ješ­tě před pří­pad­ným roz­hod­nu­tím o kou­pi k nezá­vaz­né­mu ově­ře­ní mož­nos­tí financování.

ODKAZY

Nenašli jste informaci, kterou hledáte?

Volej­te 776 636 121 nebo piš­te na sarka.sabova@re-max.cz. Ráda Vám infor­ma­ce zjis­tím a doplním.