PRODÁNO — Kabešova, Praha 9 — Vysočany, prodej bytu 2+kk/B/GS

Cena 4.890.000 Kč včetně provize a právního servisu.

Ve spo­lu­prá­ci s kole­gou vám nabí­zím nový domov v pře­krás­ném pro­stře­dí u nauč­né stez­ky údo­lím Rokyt­ky, kou­sek od nádra­ží Libeň a met­ra Vysočanská.

Byt 2+kk se šat­nou o výmě­ře 48,9 m² najde­te v 5. NP moder­ní­ho byto­vé­ho domu v pro­jek­tu Nová Har­fa. K uve­de­né výmě­ře si při­čtě­te ješ­tě dal­ších 9 m² pro­stor­né­ho balkonu.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Jed­not­ka je vel­mi prak­tic­ky řeše­ná — kro­mě oče­ká­va­né lož­ni­ce a poko­je s kuchyň­ským kou­tem oce­ní noví maji­te­lé jis­tě i pro­stor­nou vstup­ní halu, kam se rodi­nám vejde bez pro­blé­mů kočá­rek. Pří­hod­ná je i dal­ší míst­nost pou­ži­tel­ná jako šat­na nebo jako komo­ra na sezón­ní věci.

V budouc­nu nebu­de­te mít pro­blém s par­ko­vá­ním, neboť k bytu pat­ří i nad­prů­měr­ně vel­ké par­ko­va­cí stá­ní pří­mo u vstu­pu k výtahům.

Byt je samo­zřej­mě vhod­ný i pro inves­to­ry, kte­rým díky umís­tě­ní v zasta­vě­né loka­li­tě zájem­ci o pro­ná­jem chy­bět nebudou.

Vel­kou devi­zou je jis­tě i oko­lí, kte­ré je doslo­va rájem pro spor­tov­ce — cyk­lis­ty, běž­ce, brus­la­ře. Na své si při­jdou ale i mamin­ky, pro­to­že v oko­lí najdou spous­tu hřišť pro malé i vět­ší děti.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Pokud se vám byt líbí a máte zájem o pro­hlíd­ku naži­vo, zavo­lej­te. Těší­me se na vás!

Chce­te-li pla­tit hypo­té­kou, ráda pro vás zajis­tím ty nej­vý­hod­něj­ší pod­mín­ky, abys­te měli klid­né spa­ní po celou dobu splácení.

Sou­čás­tí kup­ní ceny je lin­ka a kuchyň­ské spo­tře­bi­če včet­ně led­nič­ky, vyba­ve­ní kou­pel­ny vč. prač­ky. Ostat­ní mobi­li­ář slou­ží jen jako dekorace.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]