Hostivař

Hos­ti­vař leží v jiho­vý­chod­ní čás­ti Pra­hy a spo­leč­ně s Hor­ní­mi Měcho­lu­py tvo­ří měst­skou část Pra­ha 15. Na roz­lo­ze 8 km² tu žije asi 15.500 obyvatel.

His­to­ric­ká část si zacho­va­la dobo­vý ráz. Sto­jí tu krás­ný far­ní kos­tel Stě­tí sv. Jana Křti­te­le, kte­rý je román­ské­ho až raně gotic­ké­ho půvo­du. U již­ní stra­ny zdi býva­lé­ho hřbi­to­va je dře­vě­ná zvo­ni­ce na podezdív­ce z 18. sto­le­tí. Na sta­ré sel­ské jádro Hos­ti­va­ře nava­zu­je domov­ní zástav­ba zejmé­na z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí a prv­ní polo­vi­ny 20. století.

Význam­né rekre­ač­ní záze­mí posky­tu­je Hos­ti­vař­ský leso­park spo­leč­ně s Hos­ti­vař­skou pře­hra­dou. V leso­par­ku se nachá­zí vel­ké množ­ství dět­ských her­ních prv­ků, altá­nů a lavi­ček. Vel­mi vyu­ží­va­ným vyba­ve­ním leso­par­ku se sta­lo vol­ně pří­stup­né pik­ni­ko­vé mís­to s ohniš­těm. Úze­mím pro­chá­zí zna­če­ná turis­tic­ká stez­ka, nauč­ná stez­ka Povo­dím Boti­če a řada cyk­lotras. Hoj­ně vyu­ží­va­né je kou­pa­liš­tě na bře­hu Hos­ti­vař­ské nádr­že s píseč­ný­mi plá­že­mi. Na pra­vém bře­hu nádr­že je dře­vě­né vyhlíd­ko­vé molo.

 

 

Dal­ším vel­mi význam­ným mís­tem je Toul­cův dvůr. Jed­ná se o zná­mé stře­dis­ko eko­lo­gic­ké výcho­vy v Pra­ze. Tvo­ří jej kom­plex památ­ko­vě chrá­ně­ných budov a pří­rod­ní are­ál o roz­lo­ze 10 ha zahr­nu­jí­cí sad, pole, lou­ky, luž­ní les a mokřad. Zabý­vá se eko­lo­gic­kou výcho­vou a pořá­dá­ním kul­tur­ních akcí.

Dosta­tek spor­tov­ních i kutur­ních akti­vit pro děti i dopě­lé po celý rok nabí­zí také Sokolovna.

Pro seri­á­lo­vé fanouš­ky je nut­né zmí­nit, že neda­le­ko nádra­ží, v někdej­ším prů­mys­lo­vém are­á­lu, se nachá­ze­jí kuli­sy, v nichž se natá­čel tele­viz­ní seri­ál Ulice.

Hos­ti­vař pros­tě posky­tu­je širo­ké mož­nos­ti k rela­xa­ci, spo­le­čen­ské­mu i aktiv­ní živo­tu. Najde­te tu veš­ke­ré služ­by potřeb­né ke kaž­do­den­ní­mu životu.