DOPORUČENÍ DODAVATELÉ

DEDRA — ekologická česká drogerie

Kro­mě dopa­du na život­ní pro­stře­dí důsled­ně řeší kva­li­tu svých pro­duk­tů. K zákaz­ní­kům se tak dostá­vá pou­ze špič­ko­vá dro­ge­rie, kte­rá je i ceno­vě dostup­ná. Všech­ny výrob­ky jsou bez chlo­ru, formal­de­hy­du a perporátů.

Jed­ná se o  všech­ny dru­hy čis­tí­cích pří­prav­ků do domác­nos­ti – do kuchy­ně, kou­pel­ny, WC, na okna, auta, pra­cí práš­ky, gely, table­ty do myčky…prostě vše co nor­mál­ní domác­nost potře­bu­je a naku­pu­je. Jsou v něko­li­ka vůních a hlav­ně i ceno­vě při­ja­tel­né pro kaž­dou rodinu.

Dal­ší část nabíd­ky tvo­ří elek­tric­ké spo­tře­bi­če znač­ky SYSTEMAT, mód­ní a byto­vé doplň­ky, deko­ra­ce, oble­če­ní, hrač­ky, domá­cí potře­by, růz­né vychy­táv­ky, …. Je toho fakt hodně.

Nej­lep­ší před­sta­vu o sor­ti­men­tu zbo­ží zís­ká­te kouk­nu­tím do aktu­ál­ní­ho kata­lo­gu.

DEDRA má svůj e‑shop, kde je mož­né všech­ny pro­duk­ty zakou­pit. Exis­tu­je ale způ­sob, jak si všech­ny tyto výrob­ky může­te kou­pit lev­ně­ji + zdar­ma zís­kat TOP výrob­ky + mož­nost (niko­liv povi­nost) naku­po­vat se sle­vou až 23% kdy­ko­liv v budouc­nu. Zají­má Vás to?

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Levnější dodavatel elektřiny a plynu — FREE FOR YOU

Dopo­ru­ču­ji pře­číst ten­to člá­nek.

Nejen­že je dodáv­ka lev­něj­ší, ale cenu si mohou zákaz­ní­ci dále sni­žo­vat dopo­ru­če­ním. Pokud dopo­ru­čí služ­by Free for You dále, za kaž­dé odběr­né mís­to zís­ka­jí sle­vu 500 Kč do fak­tu­ry opa­ko­va­ně kaž­dý rok + dal­ší sle­va ze spotřeby.

Pro rych­lou a bez­plat­nou regis­tra­ci slou­ží ten­to odkaz 

 

 

 

REKONSTRUKCE BYTŮ

OAK Deve­lo­p­ment, s.r.o.

M:          +420 777 586 858
E:            petra.buckova@oakgroup.cz               
W:          www.oakgroup.cz
A:           Čer­čan­ská 2053/18, 140 00 Pra­ha 4

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

PŘEHLEDNÝ A UCELENÝ PORTÁL O PRAZE

Zpra­vo­daj­ství, detail­ní infor­ma­ce o měst­ských čás­tech Pra­hy, kul­tur­ní kalen­dář a prů­vod­ce Pra­hou — to vše pře­hled­ně a na jed­nom mís­tě je Pra­ha na dlani.