Chudenická, Praha 10 — Hostivař — PRONAJATO

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k pro­nájmu pro­stor­ný a svět­lý byt 3+kk s lodžií a skle­pem v klid­né uli­ci Chu­de­nic­ká — Pra­ha 10 Hos­ti­vař, na síd­liš­ti Košík.

 

Byt je umís­těn ve 2. nad­zem­ním pod­la­ží a tvo­ří ho vstup­ní chod­ba s vesta­vě­nou skří­ní, obý­va­cí pokoj s kuchyň­ským kou­tem a novou kuchyň­skou lin­kou, dvě lož­ni­ce, kou­pel­na s vanou a spr­cho­vým kou­tem, a samo­stat­né WC.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 

V bytě pro­běh­la nedáv­no rekon­struk­ce kou­pel­ny a obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem. Byt je čer­s­tvě vymalovaný.

Byt se pro­na­jí­má neza­ří­ze­ný a umož­ňu­je tak nové­mu nájem­ní­ko­vi zaří­dit si ho přes­ně pod­le svých představ.

Kuchyň­ský kout je vyba­ven ply­no­vým spo­rá­kem, diges­to­ří a dře­zem. Vytá­pě­ní bytu a ohřev vody je dál­ko­vé. K dis­po­zi­ci je i men­ší sklep.

 

Loka­li­ta Košík nabí­zí klid­né byd­le­ní s veš­ke­rou občan­skou vyba­ve­nos­tí — lékár­na, ško­la, škol­ka, obcho­dy — Albert, Nor­ma, restau­ra­ce. V blíz­kos­ti domu se nachá­zí zná­mý Toul­cův dvůr (stře­dis­ko eko­lo­gic­ké výcho­vy) a roz­leh­lý Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou, kde je mož­né pro­vo­zo­vat celou řadu vol­no­ča­so­vých aktivit.

Nej­bliž­ší nákup­ní cen­t­rum je Vivo Hos­ti­vař (6 minut autem) a West­field Cho­dov (7 minut autem).

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Výho­dou je také blíz­ký nájezd na magis­trá­lu a D1. Nej­bliž­ší sta­ni­ce MHD Nad Koší­kem je vzdá­le­ná od domu pou­hé 2 minu­ty chůze, auto­bus vás odve­ze na met­ro Opa­tov za 6 minut. Par­ko­vá­ní je mož­né před domem na pro­stor­ném parkovišti.
 
Byt oce­ní zejmé­na ti, kte­ří chtě­jí mít vše potřeb­né na dosah a záro­veň blíz­ko do pří­ro­dy. Byt je vhod­ný pro rodi­nu s dět­mi, pro stu­den­ty, i pro zájem­ce s domá­cí­mi mazlíčky.
 
Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]