Čenětická, Praha 4, byt 4+kk/L

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Dovo­lu­ji si vám nabíd­nout pro­stor­ný, vel­mi svět­lý a aty­pic­ký byt 4+kk v klid­né loka­li­tě. Byt v osob­ním vlast­nic­tví o cel­ko­vé užit­né plo­še 82 m² pro­šel roz­sáh­lou rekon­struk­cí v roce 2005 a z původ­ní dis­po­zi­ce 3+1 byl změ­něn na sou­čas­nou dis­po­zi­ci 4+kk.

V bytě jsou dva poko­je, kou­pel­na, samo­stat­né wc a pro­stor­ný obý­va­cí pokoj s kuchyň­ským kou­tem. Ve výklen­ku mezi chod­bou a obý­va­cím poko­jem je nápa­di­tě a vkus­ně zabu­do­va­ná lož­ni­ce s oknem, kte­rá je od obý­va­cí­ho poko­je oddě­le­na ver­ti­kál­ní­mi žaluziemi.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Tato míst­nost může nadá­le slou­žit jako lož­ni­ce nebo ji lze vyu­žít jako pra­cov­nu. Sou­čás­tí bytu je pro­stor­ná lodžie.

Okna jsou plas­to­vá, jádro zdě­né, roz­vo­dy elektři­ny v hli­ní­ku. Pod­la­hu obyt­ných míst­nos­tí pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha. Chod­bu, kou­pel­nu a wc dlaž­ba. Okna jsou ori­en­to­vá­na na východ­ní a již­ní stranu.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Byt se nachá­zí ve dru­hém pat­ře pane­lo­vé­ho domu. Dům pro­šel cel­ko­vou rekon­struk­cí — je zatep­le­ný, má nový výtah, kame­ro­vý a bez­peč­nost­ní sys­tém. Vnitř­ní pro­sto­ry domu jsou ve výbor­ném sta­vu a pra­vi­del­ně udr­žo­va­né.
K bytu nále­ží sklep. Před domem je dosta­tek par­ko­va­cích míst.

Dům se nachá­zí v klid­né čás­ti Cho­do­va a je obklo­pe­ný zele­ní. V blíz­kém oko­lí nalez­ne­te vše potřeb­né: ško­ly, škol­ky, obcho­dy, nákup­ní Cen­t­rum Cho­dov, restau­ra­ce, Jede­náct­ku Cho­dov (pla­vec­ký bazén, vod­ní svět a spor­tov­ní hala) i spor­tov­ní are­ál Hamr Sport. 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Sta­ni­ce mhd je vzdá­le­ná pou­hé 3 minu­ty chůze od domu, nej­bliž­ší sta­ni­ce met­ra je Chodov.

Nenech­te si ujít tuto lukra­tiv­ní nabíd­ku a přijď­te se sami pře­svěd­čit o atrak­ti­vi­tě a kva­li­tách této nemovitosti.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Kou­pi bytu lze finan­co­vat pomo­cí hypo­teč­ní­ho úvě­ru, kte­rý Vám také pomo­hu výhod­ně zařídit.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
  • adre­sa: Čeně­tic­ká, Pra­ha 4 — Chodov
  • dis­po­zi­ce: 4+kk
  • užit­ná plo­cha: 82 m²
  • čís­lo pod­la­ží v domě: 3
  • počet nad­zem­ních pod­la­ží: 7
  • vlast­nic­tví: osobní
  • stav bytu: po roz­sáh­lé rekonstrukci
  • stav domu: po cel­ko­vé rekonstrukci
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]