Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Za lípou, Praha

Byt s s bal­kó­nem a gará­žo­vým stá­ním. Byd­le­ní v této novostav­bě vám umož­ní najít kom­pro­mis mezi živo­tem v met­ro­po­li a záro­veň v blíz­kos­ti pří­ro­dy. Z vel­kých oken a bal­kó­nu se nabí­zí okouz­lu­jí­cí výhled do klid­né­ho okolí.


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha47m2
Pod­la­ží3/5
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónAno
Tope­níústřed­ní dál­ko­vé, ply­no­vá kotel­na v areálu
Inter­netVoda­fo­ne

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím dlou­ho­do­bý pro­ná­jem čás­teč­ně vyba­ve­né­ho bytu 1+kk, o veli­kos­ti 40 m² + bal­kón 7,5 m². Pro­stor­ný a svět­lý byt s výhle­dem do klid­né­ho oko­lí se nachá­zí ve 3. NP níz­ko­ener­ge­tic­ké­ho cih­lo­vé­ho domu s výta­hem a je vel­mi dob­ře řeše­ný. Je tvo­řen chod­bou, kou­pel­nou s wc , kuchyň­ským kou­tem s obý­va­cím poko­jem a vstu­pem na balkón.

Byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­ku se spo­tře­bi­či (led­ni­ce s mra­zá­kem, sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, trou­ba, diges­toř, mik­ro­vln­ná trou­ba a myč­ka), roz­klá­da­cím jídel­ním sto­lem se dvě­ma židle­mi. V kou­pel­ně je pro­stor­ný spr­cho­vý kout, umy­va­dlo, wc, top­ný žeb­řík a pří­vod na prač­ku. Na chod­bě jsou vesta­vě­né skří­ně a věšá­ko­vá stě­na s bot­ní­kem. Pod­la­ha v obý­va­cím poko­ji a na chod­bě je plo­vou­cí, v kou­pel­ně je dlaž­ba. Byt je vytá­pěn ústřed­ním tope­ním z ply­no­vé kotel­ny umís­tě­né v are­á­lu. Okna bytu a bal­kón jsou ori­en­to­vá­ny jiho­zá­pad­ním smě­rem. V oknech jsou žalu­zie, před slun­cem ochrá­ní ven­kov­ní markýza.

K bytu pří­slu­ší gará­žo­vé stá­ní a sklep.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt je vhod­ný pro jed­nu oso­bu. Maji­tel upřed­nost­ňu­je bonit­ní­ho zájem­ce bez zví­řat, nekuřáka.
Nastě­ho­vá­ní je mož­né od 1.5.2024.

Nájem­né 15.000 Kč/měsíčně, zálo­ha na služ­by 1.580 Kč/měsíčně, zálo­ha na elektři­nu 1.000 Kč. Vrat­ná kau­ce 15.000 Kč, pro­vi­ze RK ve výši jed­no­ho nájmu + DPH.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Loka­li­ta nabí­zí plnou občan­skou vyba­ve­nost a snad­nou dostup­nost cen­t­ra města.

V blíz­kos­ti poš­ta, slu­žeb­na Měst­ské poli­cie, mno­ho obcho­dů, slu­žeb, restau­ra­cí, a kavá­ren. Pří­mo v domě se nachá­zí útul­ná kavár­na s výbor­nou kávou. Na vel­ké náku­py nebo za zába­vou je mož­né vyra­zit do neda­le­ké nákup­ní zóny Čest­li­ce nebo do OC Cho­dov. Mimo to nabí­zí Uhří­ně­ves spor­tov­ní vyži­tí a pro­stor k rela­xa­ci — fot­ba­lo­vé hřiš­tě, teni­so­vé kur­ty, fit­ness, ska­te park a v neda­lekých Čest­li­cích vod­ní park Aqua­pa­la­ce Praha.

Praž­ská Uhří­ně­ves nabí­zí moder­ní byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy a při­tom s dobrou doprav­ní dostup­nos­tí do cen­t­ra Pra­hy (v Uhří­něv­si zasta­vu­je přes 14 linek MHD, jez­dí zde vla­ky, dál­ko­vé auto­bu­sy), napří­klad na Hlav­ním Nádra­ží jste za 15 minut, jen 10 minut trvá ces­ta auto­bu­sem na met­ro Háje, 20 minut k met­ru Depo Hostivař.

V blíz­kos­ti domů se nachá­zí ryb­ník Nadý­mač a pár kro­ků od cen­t­ra obce zas Pod­leský ryb­ník, se kte­rým těs­ně sou­se­dí míst­ní obo­ra s jele­ny. Je to mís­to jako stvo­ře­né pro rodin­né vycház­ky nebo spor­tov­ní vyži­tí. Milov­ní­ci cyk­lis­ti­ky jis­tě oce­ní boha­tou nabíd­ku cyk­los­te­zek, kte­ré se neu­stá­le roz­ši­řu­jí do dal­ších čás­tí Pra­hy. Na výlet může­te zaví­tat i do Prů­ho­nic­ké­ho zám­ku nebo do zámec­ké­ho par­ku s bota­nic­kou zahradou.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz