Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Veron­ské náměs­tí 377, Pra­ha 10

Hle­dá­te rodin­né byd­le­ní v žád­né loka­li­tě s kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nos­tí, snad­nou dostup­nos­ti do cen­t­ra, neda­le­ko Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy? Pak mož­ná prá­vě ten­to byt je urče­ný pro vás.


Dis­po­zi­ce3+kk
Užit­ná plocha64m2
Pod­la­ží6/7
Stav­baPanel
Stav objek­tuDob­rý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
LodžieAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Dopra­vaMHD — auto­bu­sy, vlak

Nabí­zí­me vám byt 3+kk s lodžií, výhle­dem do zele­ně, v osob­ním vlast­nic­tví, kte­rý je umís­těn v 7. NP osmi­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu s výta­hem. Dům se nachá­zí v klid­né čás­ti Hor­ních Měcho­lup, blíz­ko Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Dům pro­šel revi­ta­li­za­cí — je čás­teč­ně zatep­le­ný, má novou fasádu, plas­to­vá okna a novou stře­chu. Par­ko­vá­ní je mož­né před domem.

 

Byt má dle pro­hlá­še­ní vlast­ní­ka cel­ko­vou plo­chu 67,87 m² a sklá­dá se z před­sí­ně (9,64 m²), kou­pel­ny (2,98 m²), wc (0,9 m²), kuchy­ně (7,68 m²), obý­va­cí­ho poko­je (18,34 m²), dět­ské­ho poko­je (10,3 m²), lož­ni­ce (13,16 m²) a skle­pa (1,63 m²). Lodžie (3,24 m²) není zapo­čí­ta­ná do cel­ko­vé pod­la­ho­vé plo­chy, bez ní činí cel­ko­vá pod­la­ho­vá plo­cha bytu 64,63 m².
Byt je po čás­teč­né rekon­struk­ci — jádro je zdě­né, rekon­struk­cí maji­te­lé zvět­ši­li kou­pel­nu a její domi­nan­tou se sta­la pro­stor­ná roho­vá vana. Záro­veň pro­stor mezi kou­pel­nou a vcho­do­vý­mi dveř­mi vyu­ži­li pro vybu­do­vá­ní šat­ny. Dve­ře do kou­pel­ny, šat­ny a na wc jsou prak­tic­ké shrnovací.
Okno kuchyň­ské­ho kou­tu je ori­en­to­va­né na sever, okna obý­va­cí­ho poko­je, dět­ské­ho poko­je a lož­ni­ce se vstu­pem na lodžii jsou ori­en­to­va­ná na východ s hez­kým výhle­dem do zele­ně. Okna jsou plas­to­vá. Byt je vytá­pěn ústřed­ním dál­ko­vým tope­ním. Pod­la­hu v bytě pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v kuchyň­ském kou­tě, v kou­pel­ně, na wc a na chod­bě je polo­že­na dlažba.

 


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt lze ho finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem. V pří­pa­dě zájmu vás ráda pro­po­jím s hypo­téč­ním mak­lé­řem, kte­rý vám vyří­dí výhod­ný hypo­téč­ní úvěr.

Prů­kaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti nebyl zatím opat­řen, z toho důvo­du uvá­dí­me kate­go­rii G.

Pokud máte zájem o více infor­ma­cí nebo ter­mín pro­hlíd­ky, kon­tak­tuj­te mě.

Zastáv­ka auto­bu­su Na Křeč­ku se nachá­zí pou­hých 260 met­rů od domu a zajiš­ťu­je snad­né spo­je­ní na sta­ni­ce met­ra Háje, Straš­nic­ká, Flo­renc. Nece­lý kilo­me­tr od domu se nachá­zí vla­ko­vé nádra­ží Hor­ní Měcho­lu­py, vla­kem na Hlav­ní nádra­ží doje­de­te za 18 minut.

Hor­ní Měcho­lu­py jsou vel­mi žáda­nou loka­li­tou vzhle­dem ke kom­plet­ní občan­ské vyba­ve­nos­ti, skvě­lé doprav­ní dostup­nos­ti a pře­de­vším díky krás­né pří­ro­dě a spor­tov­ním a odpo­čin­ko­vým mož­nos­tem. Dům je umís­tě­ný v klid­né rezi­denč­ní zástav­bě, v pěší vzdá­le­nos­ti od Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku s pře­hra­dou. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — Albert, Kau­fland, Pen­ny, Bil­la, Lidl, pří­jem­né malé obchůd­ky, výbor­né restau­ra­ce, pivo­var s vlast­ní pekár­nou, ško­ly, škol­ky, dět­ská hřiš­tě, zdra­vot­ní zaří­ze­ní, lékár­na, poš­ta atd.. V blíz­kos­ti je vel­ké množ­ství zele­ně — Hos­ti­vař­ský leso­park, pře­hra­da, Botič, Mili­čov­ský háj. Dosta­tek spor­tov­ní­ho vyži­tí zajiš­ťu­je gol­fo­vé hřiš­tě, cyk­los­tez­ky, teni­so­vé kur­ty, hřiš­tě pro fot­bal, vnitř­ní bazén. Loka­li­ta nabí­zí sku­teč­ně boha­té mož­nos­ti pro trá­ve­ní vol­né­ho času.

 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz