Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Oty Bube­níč­ka, Pra­ha 10 – Uhříněves

Plně vyba­ve­ný moder­ní byt s 2 tera­sa­mi a předzahrádkou


Dis­po­zi­ce3+kk
Užit­ná plocha68m2
Pod­la­ží1/6
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepAno
Tera­saAno
LodžieAno

V zastou­pe­ní maji­te­le vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu krás­ný svět­lý byt 3+kk s dvě­ma tera­sa­mi, zahra­dou a skle­pem v uli­ci Oty Bube­níč­ka, Pra­ha 10 — Uhří­ně­ves. Byt je umís­těn v 1. NP novostav­by byto­vé­ho domu z roku 2020. Byt je úpl­ně nový, dosud v něm nikdo nebyd­lel. K bytu je mož­né pro­najmout i gará­žo­vé stá­ní za 2.000 Kč.

Byt nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi úcty­hod­ný pro­stor o cel­ko­vé plo­še 67,88 m², k tomu dvě lodžie (4,68 m² + 4,76 m²) a před­za­hrád­ku 179 m² . Byt je veli­ce dob­ře dis­po­zič­ně řešen, sklá­dá se z před­sí­ně, kou­pel­ny s vanou a WC, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem, dět­ské­ho poko­je a lož­ni­ce. Z obý­va­cí­ho poko­je a lož­ni­ce se vstu­pu­je na tera­su a předzahrádku.

Byt je kom­plet­ně vyba­ven kva­lit­ní­mi a moder­ní­mi znač­ko­vý­mi spo­tře­bi­či a nábyt­kem. Kuchyň­ská lin­ka znač­ky Gore­n­je je zaří­ze­na vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či (sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, trou­ba, diges­toř, myč­ka, led­ni­ce s mra­zá­kem), jídel­ním sto­lem z dubo­vé­ho masi­vu se čtyř­mi židle­mi, roho­vou pohov­kou, kon­fe­renč­ní sto­lem, masiv­ní skříň­kou pod TV. V dět­ském poko­ji je vesta­vě­ná šat­ní skříň, dvou­pa­t­ro­vá postel, psa­cí stůl s židlí. Lož­ni­ce je vyba­ve­na dvou­lůž­ko­vou poste­lí s vyso­kou kva­lit­ní mat­ra­cí (180 cm x 200 cm), šat­ní skří­ní zn. Tri­ant a komo­dou. Vesta­vě­né skří­ně jsou vyro­be­né na míru od truh­lá­ře, osvět­le­ní zajiš­ťu­jí znač­ko­vá svět­la vyš­ší tří­dy. Na všech oknech jsou zabu­do­va­né oken­ní žalu­zie. Pod­la­hy v obyt­ných míst­nos­tech jsou plo­vou­cí, v kou­pel­ně a na chod­bě je polo­že­na dlaž­ba. Vytá­pě­ní bytu zajiš­ťu­je cen­t­rál­ní ply­no­vá kotel­na v domě. Dům je vyba­ven výta­hem, v ceně pro­nájmu je i gará­žo­vé stá­ní a sklep (1,51 m²).
Obě tera­sy a před­za­hrád­ka nabí­zí dosta­tek pro­sto­ru pro pří­jem­né pose­ze­ní, rela­xo­vá­ní a grilování.

Byt je sou­čás­tí moder­ní­ho byto­vé­ho kom­ple­xu Vivus Uhří­ně­ves, kte­rý se nachá­zí v cen­t­ru Uhří­něv­si, neda­le­ko Nové­ho náměs­tí. Je zde plná občan­ská vyba­ve­nost. Najde­te zde ško­ly, škol­ky, poš­tu, lékár­nu, ban­ku, spor­tov­ní zaří­ze­ní a mno­ho obcho­dů. Sou­čás­tí kom­ple­xu je super­mar­ket, restau­ra­ce a dal­ší služby.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní volbou.

Praž­ská Uhří­ně­ves je vel­mi žáda­nou loka­li­tou díky kom­fort­ní­mu a moder­ní­mu byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy, a při­tom dob­ré doprav­ní dostup­nos­ti do cen­t­ra Pra­hy (v Uhří­něv­si zasta­vu­je přes 14 linek MHD a jez­dí vla­ky, dál­ko­vé auto­bu­sy), napří­klad na Hlav­ním nádra­ží jste za 15 minut, za 10 minut auto­bu­sem na met­ru Háje, za 20 minut na met­ru Depo Hos­ti­vař. Pár kro­ků od cen­t­ra obce se nachá­zí Pod­leský ryb­ník, se kte­rým těs­ně sou­se­dí míst­ní obora.

Auto­bu­so­vá sta­ni­ce MHD Ke Kří­ži je umís­tě­na 3 minu­ty chůze od domu, vla­ko­vá sta­ni­ce Pra­ha Uhří­ně­ves 15 minut. Doprav­ní obsluž­nost dopl­ňu­je dob­rá dostup­nost na dál­ni­ci D1 a tím i na Praž­ský okruh, dále pak na Štěrboholy.

Nájem­né 28.000 Kč Kč + zálo­ha na služ­by 4.614 Kč + elektři­na se pře­vá­dí na nájem­ní­ka. Kau­ce ve výši 56.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Poža­du­je­me sluš­né a bonit­ní nájem­ní­ky, neku­řá­ky a upřed­nost­ní­me zájem­ce bez zvířat.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz