Byt k pronájmu 
uli­ce K Hal­tý­ři, Pra­ha 8 – Troja

Svět­lý byt 2+kk s ori­en­ta­cí na jih, vel­kou tera­sou a gará­žo­vým stáním


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha72m2
Pod­la­ží2/5
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepAno
Komo­raAno
Tera­saAno

V zastou­pe­ní maji­te­le vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu slun­ný a pro­stor­ný byt 2+kk, 72,5 m² (užit­ná plo­cha bytu 50,50 m² + tera­sa 22 m²). Byt se nachá­zí v 2.NP v domě s výta­hem. K bytu nále­ží gará­žo­vé stá­ní v 1.PP a samo­stat­ný sklep.

Dis­po­zi­ce bytu: obý­va­cí pokoj s kuchyň­ským kou­tem a vstu­pem na tera­su, prů­cho­zí lož­ni­ce se vstu­pem na tera­su, vstup­ní chod­ba, šat­na s vesta­vě­ný­mi skří­ně­mi, zre­kon­stru­o­va­ná kou­pel­na se spr­cho­vým kou­tem, umy­va­dlem a wc.
Byt se nachá­zí v moder­ním a klid­ném rezi­denč­ním kom­ple­xu Tro­ja – Vel­ká Ská­la, kte­rý je obklo­pe­ný zele­ní, hned ved­le Bota­nic­ké zahra­dy a nové­ho Aqua­par­ku Šutka.


22.500 Kč / měsíc

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Výbor­né doprav­ní spo­je­ní: 400 m od domu se nachá­zí zastáv­ka Čimic­ký háj, kde pra­vi­del­ně a v krát­kých inter­va­lech jez­dí 5 auto­bu­so­vých linek na met­ro C Koby­li­sy a tram­va­jo­vou sta­ni­ci, ces­ta auto­bu­sem trvá 4 minuty.
V blíz­kém oko­lí je veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — polikli­ni­ka Mazur­ská, super­mar­ke­ty Lidl a Bil­la, pár kro­ků od domu pro­dej­na řetěz­ce Žab­ka, OC Kra­kov, poš­ta, ško­la, škol­ka, hřiš­tě, teni­so­vé kur­ty, Aqua­cen­t­rum Šut­ka, Troj­ský zámek, Bota­nic­ká zahra­da Tro­ja, Zoo­lo­gic­ká zahra­da, Čimic­ký háj, Ďáb­lic­ký les, Stro­mov­ka a cyk­los­tez­ky podél Vlta­vy v docház­ko­vé vzdálenosti.

Nájem­né 22.500 Kč/měsíčně, zálo­hy na služ­by 2.082 Kč/měsíčně, elektři­na se pře­vá­dí na nájem­ní­ka. Vrat­ná kau­ce 45.000 Kč.
Pro­vi­ze RK ve výši jed­no­ho nájmu + DPH

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz