Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
uli­ce V doli­ně, Pra­ha 10 – Michle

Byt 1+kk na Boh­dal­ci s krás­ným výhledem


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha28m2
Pod­la­ží14/14
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuPo rekon­struk­ci
Rok rekon­struk­ce
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepNe
Bal­kónNe
Odpadkana­li­za­ce

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu čás­teč­ně vyba­ve­ný byt 1+kk v blíz­kos­ti MHD Cho­dov­ská a Boh­da­lec. Byt se nachá­zí ve 13. pat­ře a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 28 m². Byt je díky obrov­ské­mu oknu vel­mi svět­lý a vzhle­dem k umís­tě­ní v nej­vyš­ším pat­ře nabí­zí i krás­ný výhled do oko­lí. Byt se sestá­vá z chod­by, kou­pel­ny se spr­cho­vým kou­tem a wc, poko­je s kuchyň­ským koutem.

Byt je po zda­ři­lé rekon­struk­ci, pod­la­hu pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v kou­pel­ně a v kuchyň­kám kou­tě je polo­že­na dlaž­ba. Okna jsou plas­to­vá s žalu­zi­e­mi. Byt se pro­na­jí­má čás­teč­ně vyba­ve­ný —  kuchyň­ská lin­ka se spo­tře­bi­či (dvou­plo­týn­ko­vý elek­tric­ký spo­rák, diges­toř, elek­tric­ká trou­ba, led­ni­ce s mra­zá­kem, dřez, dře­zo­vá bate­rie), auto­ma­tic­ká pračka.

V bez­pro­střed­ním oko­lí se nachá­zí kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost včet­ně vel­kých obcho­dů obcho­dy (Kau­fland a Bau­max). Milov­ní­ky pro­chá­zek a aktiv­ní­ho odpo­čin­ku jis­tě potě­ší vel­ký leso­park na Boh­dal­ci a Tyr­šo­vě vrchu.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost je zajiš­tě­na tram­va­jo­vý­mi a auto­bu­so­vý­mi lin­ka­mi, na sta­ni­ci met­ra C Pan­krác doje­de­te za 10 minut. Do cen­t­ra doje­de tram­va­jí za nece­lých 15 minut.

Poža­du­je­me sluš­né, spo­leh­li­vé a bonit­ní nájem­ní­ky, upřed­nost­ňu­je­me zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né od 1.3.2024.

Nájem­né 14.000,- Kč/měsíčně, zálo­ha na služ­by 1.473 Kč/měsíčně, elektři­na se pře­vá­dí na nájem­ní­ka, kau­ce 28.000 Kč.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz