Cha­ta k pro­de­ji — Pro­dá­no
Slapy

Jedi­neč­ná nemo­vi­tost je na pro­dej. Jed­ná se o sou­bor dvou sta­veb, kte­ré jsou umís­tě­né v zales­ně­ném kop­ci hned nad Slap­skou přehradou.


Užit­ná plocha150m2
3
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
SklepAno
Tera­saAno
LodžieNe
Tope­níel. boj­ler
Elektři­na230, 400 W

Jedi­neč­ná nemo­vi­tost je na pro­dej. Jed­ná se o sou­bor dvou sta­veb, kte­ré jsou umís­tě­né v zales­ně­ném kop­ci hned nad Slap­skou pře­hra­dou a nabí­zí dechbe­rou­cí výhle­dy i dosta­tek pro­sto­ru pro odpo­či­nek a rekre­a­ci. Pro vel­kou rodi­nu, pro více­ge­ne­rač­ní rodi­nu, pro par­tu dob­rých přá­tel, kte­ří spo­lu chtě­jí trá­vit víc času ane­bo pro něko­ho, kdo pro vlast­ní potře­bu vyu­ži­je jeden apartmán a dal­ší dva bude pronajímat.

Maleb­ná tří­pod­laž­ní dře­vě­ná cha­ta s kamen­ný­mi zákla­dy a sed­lo­vou stře­chou obsa­hu­je dva samo­stat­né apartmá­ny, kaž­dý s vlast­ním soci­ál­ním zařízením.
V 1. NP se nachá­zí apartmán, kte­rý se sklá­dá z obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem a krbem (cca 17 m²) a lož­ni­ce (cca 12 m²). Kou­pel­na s wc  (cca 2,2 m²) má samo­stat­ný vstup zvenku.
V 2. NP a 3.NP se nachá­zí dru­hý apartmán, kte­rý se sklá­dá z pro­stor­né kuchy­ně s jídel­nou (cca 16 m²), obý­va­cí­ho poko­je (cca 18 m²), scho­diš­tě, dvou pod­krov­ních lož­nic (cca 11 m² a 14 m²), kou­pel­ny s wc (cca 3 m²) a tera­sy (cca 7 m²).
Na pozem­ku se dále nachá­zí ješ­tě dru­há dvou­pod­laž­ní celo­dře­vě­ná cha­ta, vede­ná v KN jako jiná stav­ba (budo­va bez čís­la popis­né­ho nebo evi­denč­ní­ho). V 1.PP se nachá­zí chlad­ný sklep a kůl­na. 1.NP je vyu­ží­va­né jako tře­tí apartmán — sklá­dá se z lož­ni­ce (cca 9 m²), kuchyň­ky (cca 3 m²), kou­pel­ny s wc (cca 3 m²) a obý­va­cí­ho poko­je (cca 21 m²) se vstu­pem na pro­stor­nou tera­su (14 m²).
Lep­ší před­sta­vu zís­ká­te díky při­lo­že­ným půdorysům.

Před cha­tou je vel­mi pří­jem­né zastře­še­né ven­kov­ní pose­ze­ní s krbem.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Cha­tu je mož­né hra­dit hypo­té­kou — s vyří­ze­ním výhod­né saz­by Vám také ráda pomohu.

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí či pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Do cha­ty je zave­de­na voda z vlast­ní vrta­né stud­ně, ohřev vody zajiš­ťu­je el. boj­ler umís­tě­ný v kotel­ně. Roz­vo­dy vody jsou plas­to­vé. Vytá­pě­ní je ústřed­ní a dále  jsou v 1. NP krbo­vá kam­na. Elektři­na 230 V i 400 V.
Na pod­la­hách je polo­že­ná dlaž­ba a lino­le­um. Okna jsou plas­to­vá, dve­ře dře­vě­né. ČOV.

Obě nemo­vi­tos­ti sto­jí na vlast­ním pozem­ku a sou­čás­tí pro­de­je je také podíl ve výši 1/3 na pře­váž­ně sva­ži­tém les­ním pozem­ku o roz­lo­ze 2.269 m², maji­te­lé uží­va­jí a spra­vu­jí kon­krét­ně vyty­če­ný poze­mek o roz­lo­ze 756 m². Je zde umís­tě­ný i skle­ník a pár záhon­ků na pěs­to­vá­ní zeleniny.

Vel­kou výho­dou je, že až k cha­tě doje­de­te autem. Na oplo­ce­ném pozem­ku mohou par­ko­vat tři osob­ní vozi­dla a dal­ší před vraty.

Z cha­ty seběh­ne­te k nádr­ži za pět minut. Je zde zastáv­ka lod­ní dopra­vy — pří­sta­viš­tě Ska­li­ce, par­ní­kem tak může­te jez­dit na dal­ší oblí­be­ná mís­ta po Slap­ské přehradě.

V obci Sla­py se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost, lékař, něko­lik obcho­dů, restau­ra­cí, poš­ta, zubař.
Sla­py se nachá­zí ve Stře­do­čes­kém kra­ji, v okre­se Pra­­ha-západ, asi 34 km již­ně od cen­t­ra Pra­hy a 4 km již­ně od Štěchovic.

Maleb­né oko­lí. Díky vyni­ka­jí­cí polo­ze je zajiš­tě­no sou­kro­mí a klid. Je tu oprav­do­vý ráj pro turis­ty, cyk­lis­ty, hou­ba­ře, rybá­ře, milov­ní­ky vod­ních spor­tů a gol­fis­ty – golf park Sla­py Sva­tý Ján.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz