Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Pod Dri­no­po­lem, Pra­ha 6 — Břevnov

Byt 1+1 s vel­kým bal­kó­nem a pěk­ným výhle­dem, v žáda­né loka­li­tě na Břev­no­vě může být váš.


Dis­po­zi­ce1+1
Užit­ná plocha61m2
Pod­la­ží5/5
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíDruž­stev­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Dopra­vatram, bus

V zastoupení majitele vám exkluzivně nabízím byt 1+1 orientovaný na dvě světové strany. Nachází se v posledním nadzemním podlaží cihlového domu s výtahem. Pětipodlažní dům je umístěný v klidné části Břevnova a má zateplenou střechu.

Byt o cel­ko­vé plo­še 61 m² se sklá­dá z kuchy­ně (6,0 m²), poko­je ( 19,5 m²), wc ( 0,8 m²), kou­pel­ny (2,6 m²), před­sí­ně (3,5 m²), spí­že (0,8 m²), bal­kó­nu (25,3 m²), sklep (2,5 m²).

Byt je v původ­ním sta­vu, vhod­ný ke kom­plet­ní rekon­struk­ci. Sou­čás­tí fotek jsou také vizu­a­li­za­ce mož­né­ho budou­cí­ho stavu.

Pod­la­hu v bytě pokrý­vá lino­le­um, na chod­bě, v kou­pel­ně a na wc dlaž­ba. Okna jsou plas­to­vá. Kuchyň­ská lin­ka je také původ­ní s ply­no­vým spo­rá­kem. Tope­ní v bytě je ústřed­ní dálkové.

Umís­tě­ní bytu v posled­ním pat­ře je záru­kou úžas­né­ho kli­du, záro­veň zajiš­ťu­je maji­te­lům dosta­tek sou­kro­mí a díky bal­kó­nu se mohou kochat okouz­lu­jí­cí­mi výhle­dy do oko­lí. Tře­ba na Pet­řín­skou rozhlednu.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt je vhod­ný pro vlast­ní byd­le­ní i jako inves­tič­ní byt. Nemo­vi­tost je v druž­stev­ním vlast­nic­tví, finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem je mož­né pou­ze zasta­ve­ním jiné nemovitosti.

Pokud hle­dá­te něco jedi­neč­né­ho v této loka­li­tě, zavo­lej­te mi a domluv­te si ter­mín prohlídky.

Tato vel­mi žáda­ná loka­li­ta nabí­zí všech­ny služ­by pro kva­lit­ní život. V blíz­kos­ti Praž­ské­ho hra­du. V pěším dosa­hu je množ­ství kavá­ren a restau­ra­cí. Milov­ní­ci spor­tu a aktiv­ní­ho způ­so­bu živo­ta oce­ní širo­kou šká­lu dostup­ných spor­to­višť. Zná­mé par­ky Kaje­tán­ka, Ladron­ka nebo pří­rod­ní rezer­va­ce Obo­ra Hvězda posky­tu­jí dosta­tek zele­ně a pro­stor pro pří­jem­né vycházky.

Jed­ná se loka­li­tu s nad­stan­dard­ní doprav­ní dostup­nos­tí. Tram­va­jo­vá sta­ni­ce Dri­no­pol se nachá­zí 200 m od domu. Na Praž­ský hrad doje­de­te za 7 minut a na met­ro A Malostran­ská za 12 minut.Nedaleko domu je umís­tě­ný nájezd na kom­plex tune­lů Blan­ka s napo­je­ním na měst­ský okruh a letiš­tě Vác­la­va Havla.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz