Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Milán­ská, Pra­ha 10

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý a výbor­ně dis­po­zič­ně řeše­ný byt o veli­kos­ti 1+kk, s lož­ni­co­vým kou­tem, tera­sou, skle­pem a gará­žo­vým stáním.


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha48m2
Pod­la­ží3/3
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahNe
SklepAno
Tera­saAno
Tope­nílokál­ní — ply­no­vá kotel­na v domě
OdpadKana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vamhd, sil­ni­ce, vlak

Útulný a skvěle řešený byt 1+kk s terasou a garážovým stáním v žádané lokalitě

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý a výbor­ně dis­po­zič­ně řeše­ný byt o veli­kos­ti 1+kk, s lož­ni­co­vým kou­tem, tera­sou, skle­pem a gará­žo­vým stá­ním. Byt se nachá­zí v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy, na hlav­ní sil­ni­ci Milán­ská. Byt je vel­mi svět­lý díky fran­couz­ským oknům, ta jsou ori­en­to­va­ná jiho­zá­pad­ně do klid­né­ho vni­t­rob­lo­ku s výhle­dem na rodin­né domy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

Byt se nachá­zí ve 2. pat­ře bez výta­hu a sestá­vá se z chod­by, samo­stat­né toa­le­ty, kou­pel­ny s vanou, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským a lož­ni­co­vým kou­tem a tera­sy přes celou dél­ku bytu. Pod­la­hu pokrý­vá v obyt­ných míst­nos­tech plo­vou­cí pod­la­ha, na chod­bě a soci­ál­ním zaří­ze­ní je dlažba.
Byt je čás­teč­ně vyba­ve­ný — kuchyň­ská lin­ka se spo­tře­bi­či (sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, vesta­vě­ná trou­ba, diges­toř, mik­ro­vln­ná trou­ba, samo­stat­ně sto­jí­cí led­ni­ce s mra­zá­kem), baro­vý pult se dvě­mi židle­mi, postel (160 x 200 cm), obý­va­cí stě­na, vesta­vě­ná šat­ní skříň, pračka.
Sou­čás­tí nabíd­ky je gará­žo­vé stá­ní a pro­stor­ný sklep (4 m²) v pří­ze­mí domu.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní volbou.

Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – pří­mo před domem se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Na Var­tě, ze kte­ré jez­dí auto­bu­sy na met­ro Háje a met­ro Skal­ka, na vla­ko­vé nádra­ží Hor­ní Měcho­lu­py a Nádra­ží Hos­ti­vař, na tram­va­jo­vou sta­ni­ci Nádra­ží Hostivař.

V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je Hos­ti­vař­ský leso­park s pře­hra­dou . Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz