Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Cho­ce­rad­ská, Praha

Svět­lý a dis­po­zič­ně dob­ře řeše­ný byt 2+1 s bal­kó­nem blíz­ko Hamer­ské­ho ryb­ní­ka. Byt je v původ­ním sta­vu. Pomo­cí rekon­struk­ce může­te zís­kat moder­ní a pro­stor­né nové byd­le­ní, přes­ně pod­le svých před­stav a za při­ja­tel­nou cenu.


Dis­po­zi­ce2+1
Užit­ná plocha54m2
Pod­la­ží5. NP
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPřed rekon­struk­cí
Energ. nároč­nostE — nehospodárná
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónAno
Tope­nídál­ko­vé ústřední
Dopra­vaMHD — auto­bus, tramvaj

V atrak­tiv­ní loka­li­tě praž­ské­ho Spořilova/Záběhlic vám exklu­ziv­ně nabí­zím svět­lý a pro­stor­ný byt 2+1v osob­ním vlast­nic­tví o výmě­ře 54,1 m², kte­ré se nachá­zí v 5. NP cih­lo­vé­ho domu s výtahem.

Byt je v původ­ním sta­vu včet­ně roz­vo­dů a umakar­to­vé­ho jádra. Noví maji­te­lé tak mají jedi­neč­nou mož­nost zís­kat pomo­cí rekon­struk­ce moder­ní a pro­stor­né nové byd­le­ní, přes­ně pod­le svých před­stav a za při­ja­tel­nou cenu.

Byt má ide­ál­ní ori­en­ta­ci na dvě svě­to­vé stra­ny. Dis­po­nu­je vel­kým obý­va­cím poko­jem s bal­kó­nem, kuchy­ní s původ­ní kuchyň­skou lin­kou, lož­ni­cí, kte­rá je prů­cho­zí z obý­va­cí­ho poko­je i z kuchy­ně, kou­pel­nou a samo­stat­ným WC. Jádro je umakartové.
Pří­slu­šen­ství bytu tvo­ří sklep.

Cih­lo­vý dům se nachá­zí v klid­né čás­ti měs­ta, kde také poho­dl­ně zaparkujete.
 


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost na D1, Již­ní spoj­ku i MHD spo­je­ní — pár kro­ků od domu je umís­tě­na auto­bu­so­vá zastáv­ka Cho­ce­rad­ská, o kou­sek dál tram­va­jo­vá a auto­bu­so­vá zastáv­ka Spo­ři­lov. Do sta­ni­ce met­ra C Roz­ty­ly jede auto­bus 7 minut.

Pro­hlíd­ko­vé dny se budou konat 11.8.2021 a 12.8.2021 v pev­ně sta­no­ve­ných časech. Kon­krét­ní ter­mín pro­hlíd­ky si, pro­sím, rezer­vuj­te předem.

V pří­pa­dě více zájem­ců o kou­pi bude nemo­vi­tost pro­dá­na nej­lep­ší obdr­že­né nabíd­ce z hle­dis­ka ceny, doby pro­de­je, splat­nos­ti kup­ní ceny a dal­ších kri­té­rií sta­no­ve­ných vlast­ní­kem. Bliž­ší infor­ma­ce o způ­so­bu pro­de­je vám ráda poskyt­ne mak­léř­ka této nabídky.

Jed­ná se o vel­mi pří­jem­nou a žáda­nou loka­li­tu se spous­tu zele­ně na Pra­ze 4 — Záběh­li­ce. Blíz­ko domu vede cyk­lis­tic­ká a turis­tic­ká stez­ka k Hos­ti­vař­ské pře­hra­dě a Hos­ti­vař­ské­mu leso­par­ku. Neda­le­ko se nachá­zí Hamer­ský ryb­ník a nauč­ná stez­ka Záběh­li­ce. V zele­ni u Hamer­ské­ho ryb­ní­ka se nachá­zí vel­ký spor­tov­ní are­ál Hamr s restau­ra­cí, ven­kov­ním pose­ze­ním, gri­lem a zmrzlinou.

V této loka­li­tě oce­ní­te kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nost – jsou tu míst­ní obchůd­ky, obchod­ní dům Cen­t­rum se super­mar­ke­tem Albert, polikli­ni­ka Spo­ři­lov, lékár­na, mateř­ské a základ­ní ško­ly, gym­ná­zi­um, měst­ská knihovna.

 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz