Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Čecho­vy sady 405, Kolín

Byd­le­ní v loka­li­tě, odkud je to kam­ko­liv pár kro­ků pěš­ky  — do aqua­par­ku, na náměs­tí, na vla­ko­vou zastáv­ku, k Labi, do par­ku. Byd­le­ní s krás­ným výhle­dem a za dostup­nou cenu nemu­sí být jen sen. Čás­teč­ně vyba­ve­ný byt 2+1, respek­ti­ve 3+1 vhod­ný ke kom­plet­ní rekon­struk­ci je prá­vě na pro­dej. A čeká mož­ná prá­vě na vás!


Dis­po­zi­ce2+1
Užit­ná plocha71m2
Pod­la­ží8/12
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Komo­raAno
LodžieAno
Tope­níústřed­ní dálkové

Nabí­zí­me vám byt 2+1 s komorou/pracovnou a lodžií v osob­ním vlast­nic­tví, kte­rý se nachá­zí v 8. NP dva­nác­ti­pod­laž­ní­ho pane­lo­vé­ho domu s dvě­ma výta­hy. Dům se nachá­zí v cen­t­ru Kolí­na. Pro­šel revi­ta­li­za­cí — je zatep­le­ný, má novou fasádu a plas­to­vá okna. Par­ko­vá­ní je mož­né před domem.

Byt o cel­ko­vé plo­še 70,54 m² se sklá­dá z před­sí­ně (12,14 m²), kou­pel­ny (2,56 m²), wc (0,95 m²), kuchy­ně (11,12 m²), komory/pracovny (6,75 m²), lož­ni­ce (15,49 m²), obý­va­cí­ho poko­je (20,44 m²), lodžie (1,89 m²) a skle­pa (1,20 m²). Užit­ná plo­cha bez lodžie a skle­pa je 69,45 m².
Pokud komo­ru umís­tě­nou ved­le kuchy­ně vyu­ži­je­te jako malou lož­ni­ci, máte rázem byt o dis­po­zi­ci 3+1. Míst­nost má díky vel­ké­mu oknu dosta­tek svět­la a není tu tope­ní. Na spa­ní tedy ide­ál­ní místnost.
Jádro je umakar­to­vé s nale­pe­ný­mi dlaž­di­ce­mi. Okna jsou ori­en­to­va­ná na východ s hez­kým výhle­dem do oko­lí, jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žalu­zi­e­mi. Byt je vytá­pěn ústřed­ním dál­ko­vým tope­ním. Pod­la­hu v kuchy­ni pokrý­vá lino­le­um, v obyt­ných míst­nos­tech včet­ně chod­by jsou nata­že­ny kober­ce, v kou­pel­ně a na wc je polo­že­na dlažba.

Byt je ve sta­vu před kom­plet­ní rekon­struk­cí a pro­dá­vá se vybavený.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Byt je v osob­ním vlast­nic­tví a lze ho finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem. V pří­pa­dě zájmu vás ráda pro­po­jím s hypo­téč­ním mak­lé­řem, kte­rý vám vyří­dí výhod­né podmínky.

Pokud máte zájem o více infor­ma­cí nebo ter­mín pro­hlíd­ky, kon­tak­tuj­te mě.

Loka­li­ta Čecho­vy sady je vyhle­dá­va­nou pro její vel­mi dob­ré umís­tě­ní v cen­t­ru měs­ta a při­tom s dostat­kem zele­ně. Vše potřeb­né se nachá­zí v těs­ném sou­sed­ství — MHD, aqua­park, nemoc­ni­ce, ško­ly, škol­ky, gym­ná­zi­um, dět­ská hřiš­tě, Billa.
Výho­dou je také skvě­lá doprav­ní dostup­nost: do Pra­hy — vla­kem na Hlav­ní nádra­ží cca 40 minut, autem na Čer­ný Most po D11 cca 40 min., do Par­du­bic — vla­kem cca 25 min.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz