Kan­ce­lář k pod­nájmu — Pod­na­ja­to
Za straš­nic­kou vozovnou

Repre­zen­ta­tiv­ní a kom­fort­ní kan­ce­lá­ře ve straš­nic­ké vile. Dlou­ho­do­bý pod­ná­jem repre­zen­ta­tiv­ních kan­ce­lář­ských pro­stor o cel­ko­vé plo­še 172 m², ve 2. a 3. NP straš­nic­ké vily, ve vyhle­dá­va­né a lukra­tiv­ní loka­li­tě Pra­hy 10.


Dis­po­zi­ceAty­pic­ká
Užit­ná plocha172m2
Pod­la­ží2
Stav­baCih­la
Vlast­nic­tvíOsob­ní
VýtahNe
SklepNe
Komo­raNe
Bal­kónNe
Tope­níústřed­ní
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vamet­ro Straš­nic­ká, tram Kre­ma­to­ri­um Strašnice

Dovo­lu­ji si vám nabíd­nout dlou­ho­do­bý pod­ná­jem repre­zen­ta­tiv­ních kan­ce­lář­ských pro­stor o cel­ko­vé plo­še 172 m², kte­ré se nachá­ze­jí v 2. a 3. nad­zem­ním pod­la­ží straš­nic­ké vily, ve vyhle­dá­va­né a lukra­tiv­ní loka­li­tě Pra­hy 10.

Jed­ná se o tři samo­stat­né jednotky:

1) jed­not­ka č. 4: 67,5 m², tři míst­nos­ti + kuchyň­ský kout, kou­pel­na s wc. Pod­la­hu ve dvou míst­nos­tech pokrý­va­jí restau­ro­va­né par­ke­ty, v ostat­ních míst­nos­tech je lami­ná­to­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v kou­pel­ně dlažba
2) jed­not­ka č. 5: 26 m², jed­na míst­nost + kuchyň­ský kout, kou­pel­na s wc. Pod­la­ha je lami­ná­to­vá plo­vou­cí, v kou­pel­ně dlažba.
3) jed­not­ka č. 6: 78,5 m², dvě míst­nos­ti + kuchyň, kou­pel­na s wc. Pod­la­ha je lami­ná­to­vá plo­vou­cí, v kou­pel­ně dlaž­ba. Tato jed­not­ka se nachá­zí v pod­kro­ví, maxi­mál­ní kom­fort zajiš­ťu­je v kaž­dé míst­nos­ti kli­ma­ti­za­ce. Atmo­sfé­ru v nej­vět­ší míst­nos­ti umoc­ňu­jí dře­vě­né trámy.

Kaž­dá jed­not­ka má plně vyba­ve­nou kuchyň­skou lin­ku — led­nič­ka s mra­zá­kem, nere­zo­vý dřez, elek­tric­ký spo­rák se sklo­ke­ra­mic­kou deskou a trou­bou, digestoř.
V kaž­dé kou­pel­ně je nový spr­cho­vý kout, auto­ma­tic­ká prač­ka a fén.


PODNAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Dům je dob­ře dostup­ný měst­skou hro­mad­nou dopra­vou i autem. Tři minu­ty chůze od domu se nachá­zí tram­va­jo­vá zastáv­ka Kre­ma­to­ri­um Straš­ni­ce, pět minut chůze zastáv­ka Vozov­na Straš­ni­ce a deset minut chůze met­ro “A” Strašnická.
V blíz­kém oko­lí najde­te mno­ho restau­ra­cí a kavá­ren, super­mar­ket, fit­ness, lékár­nu a dal­ší služby.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Pro­sto­ry jsou vel­mi svět­lé, s výhle­dem do udr­žo­va­né zahra­dy a do uli­ce. Ori­en­ta­ce oken je na již­ní, západ­ní a východ­ní stranu.

Dům je dob­ře dostup­ný měst­skou hro­mad­nou dopra­vou i autem. Tři minu­ty chůze od domu se nachá­zí tram­va­jo­vá zastáv­ka Kre­ma­to­ri­um Straš­ni­ce, pět minut chůze zastáv­ka Vozov­na Straš­ni­ce a deset minut chůze met­ro “A” Strašnická.
V blíz­kém oko­lí najde­te mno­ho restau­ra­cí a kavá­ren, super­mar­ket, fit­ness, lékár­nu a dal­ší služby.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz