Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Vlas­ti­sla­vo­va, Praha

Hle­dá­te útul­ný a pro­stor­ný byt 2+kk s pra­cov­ním kou­tem a skle­pem k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu? Jeden tako­vý mám v nabíd­ce. A navíc i s pra­cov­ním kou­tem a obrov­ským pod­strop­ním úlož­ným pro­sto­rem nad koupelnou.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha39m2
Pod­la­ží3/4
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepAno
Dopra­vaMHD — tram, bus, vlak

Světlý a prostorný byt 2+kk v Nuslích, s podstropním úložným prostorem v bytě

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím dlou­ho­do­bý pro­ná­jem pěk­né­ho zaří­ze­né­ho bytu 2+kk, o veli­kos­ti 39 m², s pra­cov­ním kou­tem a obrov­ským pod­strop­ním úlož­ným pro­sto­rem nad kou­pel­nou. Byt se nachá­zí ve dru­hém pat­ře cih­lo­vé­ho domu bez výta­hu a je vel­mi dob­ře dis­po­zič­ně řeše­ný. Je tvo­řen vstup­ní halou s pra­cov­ním kou­tem, kou­pel­nou s wc, lož­ni­cí a obý­va­cím poko­jem s kuchyň­ským koutem.

Byt je vyba­ven kuchyň­skou lin­ku se spo­tře­bi­či (led­nič­ka s mra­zá­kem, ply­no­vá var­ná deska, trou­ba, diges­toř, myč­ka, prač­ka se sušič­kou a mik­ro­vln­ná trou­ba), roz­klá­da­cím jídel­ním sto­lem se dvě­ma židle­mi, roz­klá­da­cí pohov­kou, kon­fe­renč­ním stol­kem, polič­kou, dvou­lůž­kem, vesta­vě­ný­mi skří­ně­mi a věšá­ko­vou stě­nou. V moder­ní kou­pel­ně je pro­stor­ný spr­cho­vý kout, umy­va­dlo, wc a top­ný žeb­řík. Pod­la­hu v obyt­ných míst­nos­tech pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech dlaž­ba. Vytá­pě­ní a ohřev vody zajiš­ťu­je ply­no­vý kotel umís­tě­ný na chod­bě. Dosta­tek úlož­ných pro­stor zajiš­ťu­jí vesta­vě­né skří­ně v lož­ni­ci + úlož­ný pod­strop­ní pro­stor nad kou­pel­nou, kam je mož­né ulo­žit lyže, sezón­ní věci a ješ­tě dost mís­ta zby­de. Okna bytu smě­řu­jí do klid­né uli­ce. Byt má bez­peč­nost­ní vstup­ní dveře. 

Byt se nachá­zí v maleb­né čás­ti Pra­hy, v blíz­kos­ti par­ku Jezer­ka s množ­stvím vol­no­ča­so­vých akti­vit. Neda­le­ko se nachá­ze­jí par­ky Jirás­ko­vy sady a Na Fidlo­vač­ce. Je tu výbor­ná doprav­ní dostup­nost a rych­lé spo­je­ní do centra.

V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti se nachá­zí tram­va­jo­vé zastáv­ky Náměs­tí Brat­ří syn­ků (č. 11, 14, 18) a Otaka­ro­va (č. 6, 7, 24), auto­bu­so­vá zastáv­ka Náměs­tí Brat­ří syn­ků (č. 193), 10 minut chůze nebo jed­na tram­va­jo­vá zastáv­ka na vla­ko­vou sta­ni­ci Nádra­ží Vršo­vi­ce — vla­kem se dosta­ne­te na Hlav­ní nádra­ží za 5 minut. Sta­ni­ce met­ra Kar­lo­vo náměs­tí, I.P. Pav­lo­va, Muze­um a Praž­ské povstá­ní jsou vzdá­le­né 10 minut jízdy tram­va­jí. Do cen­t­ra se dosta­ne­te tram­va­jí za 12 minut. 


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nájem­né 14.000 Kč + poplat­ky 353 Kč/osoba + elektři­na 1.600 — 2.000 Kč (1 – 2 oso­by) a plyn 1.600 — 2.000 Kč (1 – 2 oso­by). Kau­ce ve výši 20.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní vol­bou pro mla­dé sin­gl nebo páry, kte­ří oce­ňu­jí výho­du v byd­le­ní blíz­ko cen­t­ra. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

V oko­lí nalez­ne­me kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nost — obcho­dy, restau­ra­ce, léka­ře, lékár­ny, ban­ky, poš­tu, poli­cii, diva­dlo, park, vzdě­lá­va­cí instituce.

Blíz­ko je také vel­ké obchod­ní cen­t­rum Arká­dy Pankrác. 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz