Rodin­ný dům k prodeji 
uli­ce Ve Vil­kách, Šestajovice

Pohád­ko­vý rodin­ný dům s dvou­ga­rá­ží a tera­sou v klid­né čtvr­ti Šestajovic


Dis­po­zi­ce5+1
Užit­ná plocha235m2
Počet pod­la­ží2
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuDob­rý
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
SklepNe
Komo­raAno
Bal­kónAno
Tera­saAno
LodžieAno
Tope­níústřed­­ní-ply­­­no­­vé
Elektři­na230V, 400V

Ke kou­pi nabí­zím rodin­ný dům 6+1 typu dře­vostav­ba, kte­rý se nachá­zí v klid­né rezi­denč­ní čtvr­ti v obci Šestajovice.

Dis­po­zi­ce domu je ide­ál­ní pro rodi­nu s dět­mi, všem oby­va­te­lům posky­tu­je dosta­tek vlast­ní­ho pro­sto­ru a sou­kro­mí. Najde­te zde obý­va­cí pokoj s oddě­le­nou jídel­nou, kuchy­ni, čty­ři lož­ni­ce, dvě kou­pel­ny, šat­nu a prak­tic­kou komo­ru. Inte­ri­ér půso­bí pří­jem­ným vzduš­ným a pro­svět­le­ným dojmem. Pří­slu­šen­stvím domu je dvou­ga­ráž a tera­sa s výhle­dem na krás­nou zahra­du. Obý­va­cí pokoj a hlav­ní lož­ni­ce jsou vyba­ve­ny kli­ma­ti­za­cí, v obý­va­cím poko­ji dále oce­ní­te pří­tom­nost krbu. Dvě půdy, jed­na nad gará­ží a dru­há nad obyt­nou čás­tí domu, jsou v celém roz­sa­hu pocho­zí a nabí­zí dosta­tek úlož­ných prostor.


15. 500 000 Kč

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Dům posta­ve­ný v roce 1999 se nachá­zí na pozem­ku o veli­kos­ti 959 m², z čehož je 189 m² zasta­vě­ná plo­cha. Zahra­da je osá­ze­na množ­stvím okras­né zele­ně, kte­rá je dopl­ně­na jezír­kem. Kom­po­zi­ce zahra­dy dodá­vá mís­tu nádech domá­cí poho­dy a har­mo­nie. Najde­te zde svou oázu kli­du s vel­mi dobrou dostup­nos­tí pro den­ní dojíž­dě­ní do zaměstnání.

V Šes­ta­jo­vi­cích a v při­leh­lých Klá­no­vi­cích je kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost, pes­t­rá gastro­no­mie, nesčet­né mož­nos­ti spor­tov­ní­ho vyži­tí a bez­pro­střed­ní blíz­kost pří­ro­dy. Oce­ní­te také poho­dl­nou doprav­ní obsluž­nost díky pří­mé­mu vla­ko­vé­mu spo­je­ní do cen­t­ra Pra­hy a neda­le­ké­mu nájez­du na dál­ni­ci D11.

Kou­pi domu lze finan­co­vat hypo­teč­ním úvě­rem, s jehož vyří­ze­ním a vyjed­ná­ním nej­lep­ších pod­mí­nek na trhu vám pomů­že náš hypo­teč­ní specialista.

Těším se na vidě­nou na prohlídce!

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz