Byt k pronájmu 
uli­ce Holu­bin­ko­vá, Pra­ha 10 – Pitkovice

Krás­ný, pro­stor­ný, moder­ní a nad­stan­dard­ně řeše­ný byt 4+kk se skle­pem a 2 par­ko­va­cí­mi stáními.


Dis­po­zi­ce4+kk
Užit­ná plocha104m2
Pod­la­ží2/4
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostB — vel­mi úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahNe
SklepAno
Komo­raAno
Bal­kónAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Odpadkana­li­za­ce

V zastou­pe­ní maji­te­le vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý a pro­stor­ný byt 4+kk s dvě­ma kou­pel­na­mi, skle­pem a dvě­ma par­ko­va­cí­mi stá­ní­mi ved­le sebe, v uli­ci Holu­bin­ko­va, Pra­ha 10 — Pit­ko­vi­ce. Byt je umís­těn ve 2. NP cih­lo­vé­ho domu bez výtahu.

Vel­mi moder­ní a nad­stan­dard­ní byt nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi úcty­hod­ný pro­stor o cel­ko­vé plo­še 104,3 m² . Byt je veli­ce dob­ře dis­po­zič­ně řešen, sklá­dá se z před­sí­ně, lož­ni­ce, dět­ské­ho poko­je, pra­cov­ny, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem, dvou kou­pe­len s wc, šat­ny. Ve všech obyt­ných míst­nos­tech jsou fran­couz­ská okna, díky kte­rým prou­dí do celé­ho bytu dosta­teč­ný pří­sun den­ní­ho svět­la. V oknech jsou pro vyso­ký kom­fort insta­lo­va­né vnitř­ní žaluzie.

Byt je čás­teč­ně zaří­ze­ný. Kuchyň­ská lin­ka je vyba­ve­na spo­tře­bi­či (elek­tric­ká var­ná deska, diges­toř, myč­ka, ame­ric­ká led­ni­ce s mra­zá­kem s při­po­je­ním na vodu). Moder­ní náby­tek je děla­ný na míru a byly pou­ži­ty vel­mi kva­lit­ní mate­ri­á­ly. Masiv­ní dubo­vý jídel­ní stůl s kovo­vý­mi noha­mi a čtyř­mi židle­mi. V obý­vá­ku je ve stej­ném desig­nu kon­fe­renč­ní stůl a poli­co­vá stě­na. Lož­ni­ce je vyba­ve­na dvou­lůž­ko­vou poste­lí a vesta­vě­nou šat­ní skří­ní. V dět­ském poko­ji zůsta­ne dět­ská postel ve tva­ru domeč­ku. Pra­cov­na je vyba­ve­na pra­cov­ním sto­lem, poli­co­vou skří­ní a vesta­vě­nou šat­ní skří­ní. V prv­ní vel­ké kou­pel­ně je roho­vá vana, dvě umy­va­dla a wc. V dru­hé kou­pel­ně je spr­cho­vý kout, umy­va­dlo a wc. Stě­na v obý­va­cím poko­ji a na chod­bě je pokry­tá stěr­kou mra­mor. A spo­lu s kom­bi­na­cí dře­va, bílé a čer­né bar­vy dotvá­ří luxus­ní atmo­sfé­ru celé­ho bytu. Pod­la­hy v obyt­ných míst­nos­tech jsou plo­vou­cí s deko­rem dře­va, v kou­pel­nách a na chod­bě je polo­že­na dlaž­ba. Vytá­pě­ní bytu zajiš­ťu­je ústřed­ní dál­ko­vé topení.


30 000 Kč / měsíc

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Byt se nachá­zí v Pit­ko­vi­cích na jiho­vý­chod­ním okra­ji Prahy.

Tato loka­li­ta nabí­zí poho­dl­né a klid­né byd­le­ní. Nava­zu­je na sta­rou zástav­bu obce a stá­le se roz­ví­jí. V oko­lí jsou dět­ská hřiš­tě a veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Doprav­ní spo­je­ní v Pit­ko­vi­cích zajiš­ťu­je pří­má auto­bu­so­vá lin­ka na met­ro C – Háje či na zastáv­ku pří­měst­ské­ho vla­ku v Uhří­něv­si. Autem oce­ní­te poho­dl­né napo­je­ní na dál­ni­ci D1 nebo na praž­ský okruh. Neda­leký aqua­park se sau­no­vým svě­tem, fit­ness cen­t­rum, Fun-park Žira­fa, a celá obchod­ní zóna Prů­­ho­­ni­­ce-Čest­­li­­ce zajis­tí kom­plet­ní občan­skou vyba­ve­nost a zába­vu pro vás i vaše děti. V oko­lí dále nalez­ne­te hned něko­lik vyhlá­še­ných restau­ra­cí, Prů­ho­nic­ký park, cyk­los­tez­ky, ško­ly, škol­ky a den­dro­lo­gic­kou zahradu.

Vzhle­dem k loka­li­tě, skvě­lé občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní volbou.

Nájem­né 30.000 Kč Kč + zálo­ha na služ­by 8.203 Kč/4 oso­by + elektři­na se pře­vá­dí na nájem­ní­ka. Kau­ce ve výši 60.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Poža­du­je­me sluš­né a bonit­ní nájem­ní­ky, neku­řá­ky a upřed­nost­ní­me zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né od 1.12.2023.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz