Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Za poš­tou, Pra­ha 10 – Strašnice

Pěk­ný byt s bal­kó­nem u met­ra Strašnická


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha37m2
Pod­la­ží3/5
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepNe
Bal­kónAno

V zastou­pe­ní maji­te­le vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu svět­lý a moc hez­ký byt o dis­po­zi­ci 2+kk, s plo­chou 37,6 m² + bal­kón 3 m² ve veli­ce žáda­né loka­li­tě na Pra­ze 10 — Straš­ni­ce. Nachá­zí se ve tře­tím nad­zem­ním pod­la­ží bez výtahu.

Byt se pro­na­jí­má zaří­ze­ný kuchyň­skou lin­kou — led­ni­ce s mra­zá­kem, ply­no­vý spo­rák, diges­toř. Kou­pel­na dis­po­nu­je vanou, auto­ma­tic­kou prač­kou. Ohřev vody zajiš­ťu­je kar­ma umís­tě­ná v kou­pel­ně, tope­ní v bytě zajiš­ťu­jí nové vafky.

Kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost v mís­tě — pří­jem­né restau­ra­ce a kavár­ny, poš­ta, zdra­vot­nic­ká zaří­ze­ní, malé obcho­dy nebo OC Flora.
Vel­mi snad­ná dostup­nost — na met­ro “A” sta­ni­ce Straš­nic­ká je to pou­hých 520 m = 8 minut chůze nebo jed­nu sta­ni­ci tramvají.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní volbou.

Nájem­né 14.000 Kč + poplat­ky 586/osoba + zálo­ha na elektři­nu 530 Kč a zálo­ha na plyn 1.830 Kč. Kau­ce ve výši 28.000 Kč. Nájem­ník nepla­tí pro­vi­zi RK!

Maji­tel poža­du­je sluš­né a bonit­ní nájem­ní­ky, neku­řá­ky a upřed­nost­ní zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz