Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Pra­ha 10 — Hor­ní Měcholupy

Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji čás­teč­ně zre­kon­stru­o­va­ný byt 2+kk blíz­ko Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a gol­fo­vé­ho hřiště.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha44m2
Pod­la­ží5/7
Stav­baPanel
Stav objek­tuDob­rý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepNe
Bal­kónNe
Dopra­vaauto­bus, vla­ko­vé nádraží

Byt:
Inte­ri­ér bytu tvo­ří svět­lý obý­va­cí pokoj s kuchyň­ským kou­tem, se zabu­do­va­nou kuchyň­skou lin­kou včet­ně vesta­vě­ných spo­tře­bi­čů, lož­ni­ce, kou­pel­na s vanou a toa­le­tou, vstup­ní chod­ba s vesta­vě­nou skří­ní a sklep. Poko­je jsou po rekon­struk­ci. Kou­pel­na a kuchyň­ský kout vhod­né k rekon­struk­ci. Elektři­na v hli­ní­ku — nut­né předělat.
Okna jsou plas­to­vá, ori­en­to­va­ná jiho­vý­chod­ním smě­rem do klid­né části.
Pod­la­hu v poko­jích a na chod­bě pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v kuchyň­ském kou­tě lino a v kou­pel­ně je dlaž­ba. Vstup­ní dve­ře jsou bezpečnostní.

Dům:
Pane­lo­vý dům pro­šel roz­sáh­lou rekon­struk­cí a je ve vel­mi dob­rém sta­vu — zatep­le­ní, výmal­ba, elektřina.
Poplat­ky do SVJ (voda, tep­lo, výtah, osvět­le­ní, fond oprav, odvoz odpa­du, úklid, sprá­va domu) 3.729 Kč za dvě osoby.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Pokud se roz­hod­ne­te pro finan­co­vá­ní hypo­teč­ním úvě­rem, ráda vám pomo­hu s bez­plat­ným vyří­ze­ním u vámi pre­fe­ro­va­né ban­ky a k tomu za nej­vý­hod­něj­ších pod­mí­nek na trhu.

Loka­li­ta a občan­ská vybavenost:
Hor­ní Měcho­lu­py jsou vel­mi žáda­nou loka­li­tou vzhle­dem ke kom­plet­ní občan­ské vyba­ve­nos­ti, skvě­lé doprav­ní dostup­nos­ti a pře­de­vším díky krás­né pří­ro­dě a spor­tov­ním a odpo­čin­ko­vým mož­nos­tem. Dům je umís­tě­ný v klid­né rezi­denč­ní zástav­bě, v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku s pře­hra­dou a gol­fo­vé­ho hřiš­tě. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost (Lidl, Bil­la, Pen­ny, Albert, Kau­fland, pří­jem­né malé obchůd­ky, výbor­né restau­ra­ce, pivo­var s vlast­ní pekár­nou, ško­ly, škol­ky, dět­ská hřiš­tě, zdra­vot­ní zaří­ze­ní, lékár­na, poš­ta atd.). V blíz­kos­ti je vel­ké množ­ství zele­ně — Hos­ti­vař­ský leso­park, pře­hra­da, Botič, Mili­čov­ský háj. Dosta­tek spor­tov­ní­ho vyži­tí zajiš­ťu­je gol­fo­vé hřiš­tě, cyk­los­tez­ky, teni­so­vé kur­ty, hřiš­tě pro fot­bal, pla­vec­ký bazén. Loka­li­ta nabí­zí sku­teč­ně boha­té mož­nos­ti pro trá­ve­ní vol­né­ho času.

Zastáv­ka auto­bu­su Na Var­tě se nachá­zí pou­hých 250 met­rů od domu a zajiš­ťu­je snad­né spo­je­ní na sta­ni­ci met­ra Háje a Skal­ka. Vla­kem na Hlav­ní nádra­ží doje­de­te za 18 minut.

Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.
K nastě­ho­vá­ní dle domluvy.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz