Kan­ce­lář k prodeji 
Pří­bram V‑Zdaboř

Dům o cel­ko­vé zasta­vě­né plo­še 286 m² se nachá­zí v are­á­lu pří­bram­ské nemoc­ni­ce, loka­li­ta Pří­bram V — Zdaboř.


Dis­po­zi­ceAty­pic­ká
Užit­ná plocha286m2
Pod­la­ží3
Stav­baCih­la
Stav objek­tuDob­rý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
VýtahNe
SklepNe
Komo­raAno
Bal­kónAno
LodžieAno

Dům o cel­ko­vé zasta­vě­né plo­še 286 m² se nachá­zí v are­á­lu pří­bram­ské nemoc­ni­ce, loka­li­ta Pří­bram V — Zdaboř.

Nemo­vi­tost je plně funkč­ní, pro­sto­ry v budo­vě jsou čás­teč­ně pro­na­ja­ty a vyu­ží­vá­ny tak­to:
 — 1.NP pro­vo­zov­na lékár­ny a holič­ství. Před­ní část budo­vy s pro­dej­ní plo­chou, soci­ál­ním záze­mím pro zaměst­nan­ce (toa­le­ty, spr­cho­vý kout), kan­ce­lá­ře­mi, skla­dem
 — 2.NP 2 byty (2+kk, 4+kk), samo­stat­ná pra­cov­na
 — 1.PP skla­do­va­cí prostory

Nákup této nemo­vi­tos­ti je zají­ma­vou inves­tič­ní pří­le­ži­tos­tí. Jed­ná se o typ budo­vy pro spo­le­čen­ské a kul­tur­ní úče­ly, výzkum, vzdě­lá­vá­ní a zdra­vot­nic­tví a pro nové­ho maji­te­le nabí­zí širo­kou šká­lu mož­né­ho vyu­ži­tí – např. služ­by zamě­ře­né na zdra­vý život­ní styl a krá­su — fyzi­o­te­ra­pie, masá­že, pedi­k­ú­ra, mani­k­ú­ra, kadeř­nic­tví, poradenství.
Budo­va o 2 nad­zem­ních pod­la­žích a cel­ko­vé pod­la­ho­vé plo­še cca 560 m² byla zko­lau­do­vá­na v roce 1994. Dům o zasta­vě­né plo­še 286 m² dis­po­nu­je navíc v 2.NP bal­kó­nem, lodžií a zim­ní zahra­dou a dále vjez­dem do uza­vře­né­ho nemoc­nič­ní­ho are­á­lu s mož­nos­tí ven­kov­ních par­ko­va­cích stá­ní u domu pro 2 vozy a mno­ha skla­do­vý­mi pro­sto­ry v 1. PP. Dům je obklo­pen pozem­kem o cel­ko­vé plo­še 924 m² a posky­tu­je sou­kro­mí a klid.


14.500 000 Kč

Nemo­vi­tost není zatí­že­na žád­ný­mi práv­ní­mi vada­mi a lze ji finan­co­vat hypotékou.

Více infor­ma­cí u makléře.

Z hle­dis­ka loka­li­ty je Zda­boř vel­mi atrak­tiv­ní loka­li­tou v Pří­bra­mi. Dům je stra­te­gic­ky vel­mi dob­ře umís­těn a posky­tu­je svou polo­hou vel­mi rych­lé napo­je­ní nejen do cen­t­ra Pří­bra­mi ale i do Pra­hy po dál­ni­ci D4.
Jed­ná se o loka­li­tu s kom­plet­ní občan­skou vybaveností.

Objekt je napo­jen na všech­ny dostup­né inže­nýr­ské sítě — vodo­vod, kana­li­za­ci, ply­no­vod a roz­vod elek­tric­ké energie.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz