Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Oty Bube­níč­ka, Pra­ha 22

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu krás­ný svět­lý byt 2+kk s tera­sou, zahrád­kou, komo­rou, skle­pem a ven­kov­ním par­ko­va­cím stá­ním. Byt v novostav­bě z roku 2019 se nachá­zí v 1. nad­zem­ním podlaží.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha52m2
Pod­la­ží1
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
VýtahAno
SklepAno
Komo­raAno
Tera­saAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Elektři­na230 V
Dopra­vaauto­bus, vlak, silnice

Ve výhrad­ním zastou­pe­ní vám nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu krás­ný svět­lý byt 2+kk s tera­sou, zahrád­kou, komo­rou, skle­pem a ven­kov­ním par­ko­va­cím stáním.

Byt v novostav­bě z roku 2019 se nachá­zí v 1. nad­zem­ním pod­la­ží a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi úcty­hod­ný pro­stor: 46 m² byt + 57 m² tera­sa se zahrád­kou. Byt se sestá­vá z chod­by, kou­pel­ny s toa­le­tou, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­ce, komo­ry, tera­sy a zahrádky.

Je čás­teč­ně vyba­ve­ný — kuchyň­ská lin­ka je zaří­ze­na vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či (sklo­ke­ra­mic­ká var­ná deska, trou­ba, diges­toř), samo­stat­ně sto­jí­cí led­ni­cí s mra­zá­kem, jídel­ním sto­le s pěti židle­mi, dvou­lůž­kem, šat­ní skří­ní, auto­ma­tic­kou prač­kou, před­sí­ňo­vou stěnou.

Kry­tá tera­sa a zahrád­ka je ori­en­to­va­ná východ­ním smě­rem smě­rem a nabí­zí pří­jem­né pose­ze­ní. Na zahrád­ce je také dět­ská hou­pač­ka — pokud ji nový nájem­ník nevy­u­ži­je, maji­tel ji odveze.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní volbou.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Byt je sou­čás­tí moder­ní­ho byto­vé­ho kom­ple­xu Vivus Uhří­ně­ves, kte­rý se nachá­zí v cen­t­ru Uhří­něv­si, neda­le­ko Nové­ho náměs­tí. Je zde plná občan­ská vyba­ve­nost. Najde­te zde ško­lu, poš­tu, lékár­nu, ban­ku, spor­tov­ní zaří­ze­ní a mno­ho obcho­dů. Sou­čás­tí kom­ple­xu je super­mar­ket, restau­ra­ce a dal­ší služby.

Praž­ská Uhří­ně­ves je vel­mi žáda­nou loka­li­tou díky kom­fort­ní­mu a moder­ní­mu byd­le­ní blíz­ko pří­ro­dy, a při­tom dob­ré doprav­ní dostup­nos­ti do cen­t­ra Pra­hy (v Uhří­něv­si zasta­vu­je přes 14 linek MHD a jez­dí vla­ky, dál­ko­vé auto­bu­sy), napří­klad na Hlav­ním Nádra­ží jste za 15 minut, jen 10 minut trvá ces­ta auto­bu­sem na met­ro Háje, 20 minut k met­ru Depo Hos­ti­vař. Pár kro­ků od cen­t­ra obce se nachá­zí Pod­leský ryb­ník, se kte­rým těs­ně sou­se­dí míst­ní obora.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz