Rodin­ný dům k pro­de­ji — Pro­dá­no
Nový Samechov

Samo­stat­ně sto­jí­cí rodin­ný dům 5+1 v klid­ném pro­stře­dí obce Nový Same­chov se těší na nové maji­te­le. Dům je udr­žo­va­ný a v dob­rém sta­vu. Dům má dvě obyt­ná nad­zem­ní pod­la­ží, kte­rá jsou pro­po­je­na dře­vě­ným schodištěm.


Dis­po­zi­ce5+1
Užit­ná plocha159m2
Počet pod­la­ží2
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
SklepAno
Komo­raAno
Tera­saAno
Tope­níLokál­ní — tuhá paliva
OdpadSep­tik
Elektři­na400 V
Dopra­vaSil­ni­ce, Autobus

Rodinný dům nebo chalupa Nový Samechov

Samo­stat­ně sto­jí­cí rodin­ný dům 5+1 v klid­ném pro­stře­dí obce Nový Same­chov se těší na nové maji­te­le. Dům je udr­žo­va­ný a v dob­rém stavu.

Dům má dvě obyt­ná nad­zem­ní pod­la­ží, kte­rá jsou pro­po­je­na dře­vě­ným schodištěm.

Prv­ní nad­zem­ní pod­la­ží je dis­po­zič­ně řeše­no kuchyň­ským kou­tem (7 m²) s jídel­nou (13 m²), lož­ni­cí (17 m²), obý­va­cím poko­jem (23 m²), kou­pel­nou s víři­vou vanou (5 m²), samo­stat­ným WC (1 m²), spí­ží (2 m²) a chod­bou (14 m²).

Dru­hé nad­zem­ní pod­la­ží tvo­ří tři samo­stat­né lož­ni­ce (29 m², 12 m², 14 m²), kou­pel­na s vanou a WC (8 m²), komo­ra se vstu­pem na půdu (6 m²), chod­ba (8 m²) a tera­sa (12 m²). V pod­kro­ví je půda.

Celý dům je pod­skle­pe­ný, nachá­zí se tu garáž, kotel­na, uhlár­na, sklep. Vytá­pě­ní zajiš­ťu­je kotel na tuhá pali­va DAKON a ohřev tep­lé vody je řešen elek­tric­kým boj­le­rem o obje­mu 125 l. Dům má dře­vě­ná okna. Voda je z vlast­ní stud­ny a odpa­dy jsou sve­de­ny do jímky.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Dům je vhod­ný pro celo­roč­ní byd­le­ní, jako cha­lu­pa, nebo jako investice.
Výbor­ná je dostup­nost do Pra­­hy-poblíž dál­ni­ce D1 (exit 56).

Osob­ní vlast­nic­tví, lze finan­co­vat hypotékou.

Pokud máte zájem o pro­hlíd­ku nebo více infor­ma­cí, kon­tak­tuj­te mě prosím.

V pří­pa­dě více zájem­ců bude nemo­vi­tost pro­dá­na nej­lep­ší nabídce.
Spo­lu­prá­ce s ostat­ní­mi rea­lit­ní­mi mak­lé­ři je vítá­na a podporována.

Sou­čás­tí nabíd­ky je malý domek na zahra­dě, kte­rý dří­ve slou­žil jako hos­po­dář­ské sta­ve­ní. Pří­jem­né pose­ze­ní zajiš­ťu­je pergola.
Dům je situ­o­va­ný v klid­né loka­li­tě, v oko­lí domu jsou hlu­bo­ké lesy a něko­lik ryb­ní­ků. Toto mís­to si vás zís­ká všu­dypří­tomnou zele­ní a tichem.

Občan­ská vyba­ve­nost je v 5 km vzdá­le­né maleb­né obci Zruč nad Sáza­vou, kte­rá je vyhle­dá­va­ným turis­tic­kým cílem. Je zde ško­la, škol­ka, mul­tis­por­tov­ní are­ál a vel­ké dět­ské hřiš­tě s doprav­ním hřiš­těm a kulič­ko­vou drá­hou, teni­so­vé kur­ty, restau­ra­ce, Tesco, Pen­ny, malé obchůd­ky, poš­ta, kadeřnictví.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz