Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no

Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha38m2
Pod­la­ží2/4
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Bal­kónAno
Tope­níÚstřed­ní — plynové
OdpadKana­li­za­ce
Inter­netzásuv­ka pro ADSL, anté­na pro pev­ný inter­net vzduchem
Elektři­na230 V
Dopra­vaVlak, Dál­ni­ce, Sil­ni­ce, MHD, Autobus
Exklu­ziv­ně vám nabí­zím k pro­de­ji krás­ný a svět­lý byt 1+kk s bal­kó­nem a skle­pem v 2.NP cih­lo­vé­ho domu v Pra­ze 4 — Braníku.
 
 

Inte­ri­ér bytu tvo­ří pro­stor­ný obý­va­cí pokoj s vesta­vě­nou skří­ní a kuchyň­skou lin­kou, včet­ně vesta­vě­ných spo­tře­bi­čů, led­nič­ky a baro­vé­ho pul­tu s baro­vý­mi židle­mi (21,8 m²), bal­kón (3,85 m²), kou­pel­na s vanou a toa­le­tou (4,15 m²), vstup­ní chod­ba s vesta­vě­nou skří­ní a bot­ní­kem (6,6 m²) a sklep (1,65 m²).
Led­ni­ce, prač­ka, baro­vé sto­lič­ky, gauč, kon­fe­renč­ní sto­lek a bot­ník v pří­pa­dě zájmu v ceně.

Bal­kón je ori­en­to­ván SV smě­rem a vstu­pu­je se na něj z obý­va­cí­ho poko­je. Dru­hé okno z obý­va­cí­ho poko­je je ori­en­to­va­né jiho­vý­chod­ním smě­rem s výhle­dem do zahrad sou­sed­ních domů.
Pod­la­hu obyt­né míst­nos­ti pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v ostat­ních míst­nos­tech je polo­že­ná dlaž­ba. Okna jsou dřevěná.
Tope­ní zajiš­ťu­je cen­t­rál­ní ply­no­vý kotel v domě.
Mož­nos­ti při­po­je­ní k inter­ne­tu: zásuv­ka pro ADSL, anté­na pro pev­ný inter­net vzduchem.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Zastáv­ka auto­bu­su Bra­nic­ké náměs­tí se nachá­zí pou­hých 200 met­rů /4 minu­ty chůze od domu a zajiš­ťu­je snad­né spo­je­ní na sta­ni­ci met­ra Smí­chov­ské nádra­ží a Budě­jo­vic­ká. Tram­va­jo­vá zastáv­ka Pří­sta­viš­tě je vzdá­le­na 690 met­rů / 12 minut chůze od domu a do cen­t­ra trvá ces­ta za 12 minut.

Byt je vhod­ný jako star­to­va­cí byt nebo též na inves­ti­ci a násled­ný pro­ná­jem, kte­rý Vám ráda zajistím.
K nastě­ho­vá­ní ihned.

Pokud se roz­hod­ne­te pro finan­co­vá­ní hypo­teč­ním úvě­rem, ráda vám zdar­ma vše vyří­dím u vámi pre­fe­ro­va­né ban­ky a k tomu za nej­vý­hod­něj­ších pod­mí­nek na trhu.

Pro­hlíd­ky budou pro­bí­hat 18.8. a 19.8.2020. Máte-li zájem o pro­hlíd­ku této krás­né nemo­vi­tos­ti, kon­tak­tuj­te mě, pro­sím, emai­lem nebo telefonicky.

V pří­pa­dě více zájem­ců bude nemo­vi­tost pro­dá­na nej­lep­ší nabídce.

Dům:
Cih­lo­vý dům byl posta­ve­ný v roce 2008 a nachá­zí se v něm 11 bytů a 2 neby­to­vé jednotky.
Výho­dou jsou níz­ké poplat­ky do SVJ (voda, tep­lo, výtah, osvět­le­ní, fond oprav, odvoz odpa­du, úklid, sprá­va domu). Pou­ze 2.324,-Kč za jed­nu oso­bu, 3.074 Kč pro dvě osoby.

Loka­li­ta a občan­ská vybavenost:
Bra­ník je jed­nou z praž­ských čtvr­tí, kte­rá má svůj genius loci. Dům je umís­tě­ný v klid­né rezi­denč­ní zástav­bě, neda­le­ko Bra­nic­ké­ho náměs­tí na jed­né stra­ně a kos­te­la sv. Pro­ko­pa na stra­ně dru­hé. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost (Pen­ny, pří­jem­né malé obchůd­ky, kavár­ny, restau­ra­ce, výbor­ná zrmz­li­nár­na, ško­ly, škol­ky, dět­ská hřiš­tě, zdra­vot­ní zaří­ze­ní, lékár­na, poš­ta atd.). V oko­lí je vel­ké množ­ství zele­ně — Bra­nic­ké ská­ly a nábře­ží Vlta­vy, Hamr Bra­ník, Žlu­té láz­ně, cyk­los­tez­ky, teni­so­vé kur­ty, hřiš­tě pro fot­bal, paint­ball, soft­ball, zim­ní sta­di­on, bazén v Podo­lí. Loka­li­ta nabí­zí sku­teč­ně boha­té mož­nos­ti pro trá­ve­ní vol­né­ho času. Kul­tur­ní vyži­tí zajiš­ťu­je neda­le­ké Bra­nic­ké diva­dlo nebo Diva­dlo Dobeška.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz