Byt k pro­nájmu — Pro­na­ja­to
Nad pře­hra­dou, Pra­ha 10

K dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu Vám nabí­zím svět­lý byt 2+kk se skle­pem v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.


Dis­po­zi­ce2+kk
Užit­ná plocha43m2
Pod­la­ží11/12
Stav­baPanel
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahAno
SklepAno
Tope­níústřed­ní dálkové
Odpadkana­li­za­ce
Elektři­na230 V
Dopra­vaMHD, sil­ni­ce, vlak

Bydlení v žádané lokalitě v blízkosti Hostivařského lesoparku

K dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu Vám nabí­zím svět­lý byt 2+kk se skle­pem v blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho leso­par­ku a pře­hra­dy. Mís­to je ide­ál­ní pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny, milov­ní­ky spor­tu i oso­by vyhle­dá­va­jí­cí klid a pohodu.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Výbor­ná doprav­ní dostup­nost – pří­mo před domem se nachá­zí auto­bu­so­vá zastáv­ka Bole­vec­ká, ze kte­ré jez­dí auto­bu­sy na met­ro Háje a na met­ro Skalka.
V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost. Dosta­tek zele­ně a spor­tov­ní­ho a rela­xač­ní­ho vyži­tí posky­tu­je Hos­ti­vař­ský leso­park s přehradou.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt byt ide­ál­ní volbou.

Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

Byt se nachá­zí v 10. pat­ře a nabí­zí nové­mu nájem­ní­ko­vi pro­stor o veli­kos­ti 44 m² + sklep. Byt se sestá­vá z chod­by, kou­pel­ny se spr­cho­vým kou­tem, samo­stat­né toa­le­ty, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem a neprů­cho­zí ložnice.
Pod­la­hy čer­s­tvě vyma­lo­va­né­ho a čis­té­ho bytu pokrý­vá lino­le­um se vzo­rem dře­va. Jádro je umakartové.

Byt je čás­teč­ně vyba­ve­ný — původ­ní kuchyň­ská lin­ka s dře­zem, elek­tric­kým spo­rá­kem, trou­bou a diges­to­ří, vesta­vě­ná potra­vi­no­vá skříň, komo­da, mik­ro­vln­ná trou­ba, auto­ma­tic­ká prač­ka, pra­cov­ní stůl a šat­ní skří­ně na chodbě.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz