Byt k pro­de­ji — Pro­dá­no
Nad Kro­cín­kou, Praha

Pokud tedy hle­dá­te něco jedi­neč­né­ho, neměl by Vaší pozor­nos­ti unik­nout ten­to útul­ný a vyba­ve­ný byt 3+kk obklo­pe­ný zele­ní a s úžas­ným výhle­dem na Pra­hu. Jed­ná se o komor­ní byd­le­ní s dostat­kem sou­kro­mí v cih­lo­vém domě na Proseku.


Dis­po­zi­ce3+kk
Užit­ná plocha68m2
Pod­la­ží3/3
Stav­baCih­la
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostC — úsporná
Vlast­nic­tvíDruž­stev­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
SklepAno
Komo­raAno
Bal­kónNe
Tope­níply­no­vé

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím útul­ný a nábyt­kem vyba­ve­ný byt 3+kk v cih­lo­vém tří­pa­t­ro­vém domě bez výta­hu. Dům je umís­tě­ný v žáda­né vilo­vé oblas­ti obklo­pe­né pří­ro­dou, kou­sek od met­ra Prosek.

Byt o veli­kos­ti 68,2 m² se sklá­dá z před­sí­ně, kou­pel­ny s wc, obý­va­cí­ho poko­je s kuchyň­ským kou­tem, lož­ni­ce, šat­ny, dět­ské­ho poko­je, komo­ry a skle­pa. Pod­la­hu v bytě pokrý­vá plo­vou­cí pod­la­ha, v kou­pel­ně je polo­že­na dlaž­ba. Okna jsou plas­to­vá s vnitř­ní­mi žalu­zi­e­mi a pro vět­ší kom­fort jsou opat­ře­na i vnitř­ní­mi roletami.
Kuchyň­ská lin­ka obsa­hu­je vesta­vě­né spo­tře­bi­če (sklo­ke­ra­mic­kou var­nou des­ku, elek­tric­kou trou­bu, diges­toř, led­ni­ci s mra­zá­kem, myč­ku, mik­ro­vl­nou trou­bu). V kou­pel­ně je auto­ma­tic­ká prač­ka. Sou­čás­tí lož­ni­ce je šat­na. Okna v obý­va­cím poko­ji a lož­ni­ci jsou ori­en­to­va­ná na jih s oje­di­ně­lým výhle­dem na Pra­hu, včet­ně Žiž­kov­ské věže. V dět­ském poko­ji je střeš­ní okno ori­en­to­va­né na sever s výhle­dem do klid­né zahrady.

 

Byt nabí­zí mno­ho úlož­ných pro­stor — vesta­vě­né skří­ně, polič­ky, skříň­ky a pro­stor­ná šat­na s regá­lo­vým sys­té­mem. K bytu nále­ží pro­stor­ný sklep (4 m²) a komo­ra (1,5 m²), obo­je je umís­tě­né v 1.NP. Byt má dále výluč­né prá­vo uží­vat lodžii v mezi­pat­ře, ori­en­to­va­nou na sever s výhle­dem do zahrady.
V bytě je nain­sta­lo­va­ná kli­ma­ti­za­ce — v kaž­dé obyt­né míst­nos­ti je umís­tě­na kli­ma­ti­zač­ní jed­not­ka. Tope­ní a ohřev vody v bytě zajiš­ťu­je kotel, umís­tě­ný v koupelně.
Kom­plet­ní rekon­struk­ce bytu pro­běh­la v roce 2011. V posled­ních pěti letech nebyl byt téměř vůbec vyu­ží­va­ný, tak­že vypa­dá stá­le jako nový.

Cih­lo­vý dům byl posta­ven v roce 1957, před dese­ti lety pro­šel revi­ta­li­za­cí — je zatep­le­ný, má novou fasádu, plas­to­vá okna a novou stře­chu, elektři­na ve spo­leč­ných pro­sto­rech je v mědi.


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Nemo­vi­tost je v druž­stev­ním vlast­nic­tví a lze ji finan­co­vat hypo­téč­ním úvě­rem pou­ze pokud může­te zasta­vit ban­ce jinou nemo­vi­tost. V pří­pa­dě zájmu vám ráda pora­dím a pomo­hu s vyří­ze­ním výhod­né­ho hypo­téč­ní­ho úvěru.

Pokud hle­dá­te něco jedi­neč­né­ho v dané kate­go­rii, nevá­hej­te mi zavo­lat a domlu­vit si ter­mín prohlídky.

V pří­pa­dě, že sou­čas­ně pro­je­ví zájem o kou­pi více váž­ných zájem­ců, si maji­tel vyhra­zu­je prá­vo výbě­ru pod­le kva­li­ty před­lo­že­né nabídky.

Par­ko­vá­ní je mož­né před domem — mod­rá zóna.

Jed­ná se o vel­mi klid­né mís­to s per­fekt­ní občan­skou vyba­ve­nos­tí — ZŠ, MŠ, gym­ná­zi­um, OC Bil­la, Polikli­ni­ka Pro­sek, spor­tov­ní are­ál Sport­cen­t­rum, doprav­ní hřiš­tě, park Přá­tel­ství, ven­kov­ní fit­ness, výbor­né restau­ra­ce a kavár­ny. Skvě­lá doprav­ní dostup­nost do cen­t­ra Pra­hy je zajiš­tě­na nejen díky blíz­ké sta­ni­ci met­ra C – Pro­sek, ale také díky roz­sáh­lé auto­bu­so­vé síti.
Stra­te­gic­ká pozi­ce praž­ské­ho Pro­se­ka nabí­zí per­fekt­ní mix, kde oce­ní­te skvě­lou doprav­ní dostup­nost v kom­bi­na­ci s nad­stan­dar­dem zele­ně v podo­bě roz­leh­lých Pro­sec­kých par­ků. Byd­le­ní v této atrak­tiv­ní loka­li­tě je obzvláš­tě vhod­né pro mla­dé páry, i rodi­ny s dět­mi a rezi­den­ty, kte­ří vyhle­dá­va­jí klid­né a poho­dl­né byd­le­ní. Ale také jako zají­ma­vá inves­tič­ní příležitost.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz