Byt k pro­nájmu — Pod­na­ja­to
uli­ce Kounic­ká, Pra­ha 10 – Strašnice

Zre­kon­stru­o­va­ný svět­lý byt v klid­né uli­ci, blíz­ko met­ra Strašnická


Dis­po­zi­ce1+kk
Užit­ná plocha23m2
Pod­la­ží2/4
Stav­baCih­la
Stav objek­tuPo rekon­struk­ci
Rok rekon­struk­ce
Energ. nároč­nostD — méně úsporná
Vlast­nic­tvíDruž­stev­ní
Vyhra­ze­né parkováníNe
VýtahNe
Komo­raNe
Bal­kónNe
Tope­níelek­tric­ké

V zastou­pe­ní maji­te­le vám exklu­ziv­ně nabí­zím dlou­ho­do­bý pro­ná­jem krás­né­ho svět­lé­ho bytu 1+kk, o veli­kos­ti 23 m² v klid­né uli­ci a blíz­kos­ti met­ra Strašnická.

Byt se nachá­zí v 2. NP malé­ho čin­žov­ní­ho domu bez výta­hu. Byt tvo­ří vstup­ní chod­ba (2,2 m²), kou­pel­na s wc (2,0 m²), pokoj s kuchyň­ským kou­tem (18,5 m²). Byt je čer­s­tvě po vel­mi zda­ři­lé rekon­struk­ci a je vyba­ven moder­ní kuchyň­skou lin­kou s vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či (indukč­ní var­ná deska, elek­tric­ká trou­ba, diges­toř, dřez s bate­rií, led­ni­ce s mra­zá­kem). V kou­pel­ně je spr­cho­vý kout s hla­vo­vou a ruč­ní spr­chou, umy­va­dlo, zrca­dlo­vá skříň, elek­tric­ký boj­ler, pro­stor a pří­pra­va na prač­ku (šíře 40 cm). Pod­la­ha v poko­ji je plo­vou­cí, na chod­bě a v kou­pel­ně dlaž­ba. Vytá­pě­ní je elek­tric­ké — přímotopy.


PODNAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kon­tak­to­vat, nej­lé­pe e‑mailem.

DŮM se nachá­zí v žáda­né čás­ti Pra­hy 10 — Straš­ni­ce, v sou­sed­ství dal­ších řado­vých čin­žov­ních domů a vilo­vé zástav­by ve vel­mi klid­né loka­li­tě, stra­nou doprav­ní­mu ruchu. V oko­lí domu se nachá­zí veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost — obcho­dy (Bil­la, Lidl), pří­jem­né restau­ra­ce, kavár­ny, služ­by, polikli­ni­ka Male­ši­ce. V blíz­kos­ti se nachá­zí také nej­vět­ší veřej­ný park na úze­mí měst­ské čás­ti Pra­ha 10 — Male­šic­ký park. Jed­ná se o loka­li­tu s výbor­nou doprav­ní dostup­nos­tí — na tram­va­jo­vou zastáv­ku Limuz­ská dojde­te za pou­hé 4 minu­ty a tram­va­jí na met­ro Straš­nic­ká doje­de­te za 5 minut.
Par­ko­vá­ní je mož­né před domem — mod­rá zóna.

Nájem­né 14.500 Kč + zálo­ha na služ­by 470 Kč /osoba + elektři­na se pře­vá­dí na nájem­ní­ka. Kau­ce ve výši 29.000 Kč, pro­vi­ze RK ve výši jed­no­ho nájmu + DPH.

Vzhle­dem k loka­li­tě, výbor­né občan­ské vyba­ve­nos­ti a snad­né doprav­ní dostup­nos­ti je ten­to byt ide­ál­ní vol­bou pro zájem­ce, kte­ří oce­ní výho­du byd­le­ní v blíz­kos­ti met­ra a při­tom v klid­né loka­li­tě. Vzhle­dem k tomu, že se jed­ná o vel­mi klid­ný dům, hle­dá­me jed­not­liv­ce nebo pár, kte­rý poptá­vá pří­jem­né a dlou­ho­do­bé byd­le­ní, nechce byd­let na síd­liš­ti v pane­lo­vém domě a byd­le­ní v klid­ném domě je pro něj pri­o­ri­tou. Maji­tel poža­du­je sluš­né a bonit­ní nájem­ní­ky, neku­řá­ky a upřed­nost­ní zájem­ce bez zví­řat. Nastě­ho­vá­ní je mož­né ihned.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz