Cha­ta k pro­de­ji — Pro­dá­no
Mlékojedy

Maleb­ná cha­ta v osa­dě V ryb­níč­kách, Nera­to­vi­ce — Mlé­ko­je­dy je na pro­dej. Nepro­pás­ně­te jedi­neč­nou příležitost.
Dře­vě­ná, plně vyba­ve­ná a vkus­ně zaří­ze­ná útul­ná cha­ta je umís­tě­na na rovi­na­tém pozem­ku, upro­střed cha­to­vé oblas­ti V rybníčkách.


Užit­ná plocha47m2
2
Stav­baOstat­ní
Stav objek­tuVel­mi dobrý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Tera­saAno
LodžieAno
Tope­níame­ric­ká kam­na, elek­tric­ké přímotopy
Elektři­na230 V
Dopra­vaauto, vlak

Exklu­ziv­ně nabí­zím k pro­de­ji dře­vě­nou, plně vyba­ve­nou a vkus­ně zaří­ze­nou útul­nou cha­tu, kte­rá je umís­tě­na na rovi­na­tém pozem­ku, upro­střed cha­to­vé oblas­ti V rybníčkách.

Cha­ta má dis­po­zi­ci 2+kk s pod­la­ho­vou plo­chou 32 m², sestá­vá se z pří­ze­mí a pod­kro­ví. Sou­čás­tí cha­ty je vstup­ní tera­sa (7 m²), lodžie (3 m²), díl­na (5,5 m²) a garáž (16 m²).

V pří­ze­mí se nachá­zí pokoj s ame­ric­ký­mi kam­ny, kuchyň­ský kout, kou­pel­no­vý kout s umy­va­dlem a prů­to­ko­vým ohří­va­čem vody. Kuchyň­ský kout je vyba­ven skrom­nou kuchyň­skou lin­kou bez dře­zu a ply­no­vým spo­rá­kem na ply­no­vou bom­bu. Pod­la­hy jsou dře­vě­né a pokry­té PVC. Do pod­krov­ní lož­ni­ce vedou str­mé scho­dy z kuchyň­ské­ho koutu. 


PRODÁNO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Hez­ké a klid­né mís­to. V osa­dě jsou vzrost­lé list­na­té i jeh­lič­na­té stro­my. V bez­pro­střed­ním oko­lí se nachá­zí čis­tá pří­ro­da — lesy, sle­pé rame­no Labe a pís­kov­na s prů­zrač­ně čis­tou vodou.

Nej­bliž­ší obce jsou Mlé­ko­je­dy a Tiši­ce. Kom­plet­ní občan­ská vyba­ve­nost je v Neratovicích.

Dob­rá doprav­ní dostup­nost — Pra­ha 21 km, Měl­ník 14 km, vla­ko­vá zastáv­ka Tiši­ce 2 km.

Pokud máte zájem o pro­hlíd­ku, nevá­hej­te mě kon­tak­to­vat. V pří­pa­dě více zájem­ců bude data pro­dá­na nej­lep­ší nabídce.

Cha­ta je vyba­ve­na elektři­nou a vodo­vo­dem. Vodo­vod při­vá­dí užit­ko­vou vodu z vlast­ní kopa­né stud­ně, kte­rá má prů­měr 30 cm a hloub­ku 2 m. Vytá­pě­ní, kro­mě ame­ric­kých kamen, zajiš­ťu­jí elek­tric­ké pří­mo­to­py v obou míst­nos­tech. Sou­čás­tí cha­ty je díl­na s che­mic­kým WC, pří­stup do díl­ny je zven­ku, dal­ší WC je suché a nachá­zí se v okra­jo­vé čás­ti cha­to­vé osady.

Cha­ta sto­jí na vlast­ním pozem­ku o veli­kos­ti 47 m², poze­mek kolem cha­ty je dlou­ho­do­bě bez­plat­ně pro­na­ja­tý od měs­ta Neratovice.

 

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz