Rodin­ný dům k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Exklu­ziv­ně nabí­zím pro­ná­jem hez­ké­ho a udr­žo­va­né­ho rodin­né­ho domu 4+kk s gará­ží a pro­stor­nou zahradou.
Dvou­pod­laž­ní dům o cel­ko­vé užit­né plo­še 119 m² se nachá­zí na pozem­ku o veli­kos­ti 589 m². V pří­ze­mí se …


Dis­po­zi­ce4+1
Užit­ná plocha119m2
Počet pod­la­ží2
Stav­baCih­la
Stav objek­tuDob­rý
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
Vyhra­ze­né parkováníAno
SklepAno
Komo­raAno

Pro­ná­jem pro­stor­né­ho RD s gará­ží a zahra­dou v Bran­dý­se n/L

Exklu­ziv­ně nabí­zím pro­ná­jem hez­ké­ho a udr­žo­va­né­ho rodin­né­ho domu 4+kk s gará­ží a pro­stor­nou zahradou.

Dvou­pod­laž­ní dům o cel­ko­vé užit­né plo­še 119 m² se nachá­zí na pozem­ku o veli­kos­ti 589 m². V pří­ze­mí se nachá­zí zád­ve­ří, vstup­ní chod­ba, samo­stat­né wc, plně vyba­ve­ná kuchyň, ze kte­ré se vstu­pu­je do kou­pel­ny s vanou na jed­né stra­ně a na dru­hé stra­ně do lož­ni­ce, dále jsou v pří­ze­mí dal­ší dva poko­je, jeden z nich neprů­cho­zí. V pod­kro­ví se nachá­zí dal­ší pokoj, kte­rý je vyba­ven kli­ma­ti­za­cí. Z chod­by v pod­kro­ví dále vstou­pí­te do dvou půd­ních míst­nos­tí, kte­ré je mož­né vyu­žít jako úlož­né prostory.

Vytá­pě­ní domu zajiš­ťu­je ply­no­vé tope­ní. Pod­la­hu pokrý­vá korek, par­ke­ty, dlaž­ba a koberec.

Celý dům je pod­skle­pe­ný a nabí­zí tak dosta­tek dal­ších skla­do­va­cích prostor.

Nesčet­ně mož­nos­tí pro vyu­ží­vá­ní zahra­dy v jakém­ko­liv poča­sí nabí­zí útul­né kry­té pose­ze­ní s gri­lo­vá­ním, na něj nava­zu­je ote­vře­né ohniš­tě. Na zahra­dě sto­jí garáž pro jed­no auto, dal­ší mož­nos­ti pro par­ko­vá­ní nabí­zí pro­stor pří­mo před gará­ží. Na garáž z boku nava­zu­je míst­nost na nářadí.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Dům je vol­ný ihned. V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Dům se nachá­zí ve sle­pé klid­né uli­ci. Byd­le­ní posky­tu­je potřeb­né sou­kro­mí a kom­fort v kom­bi­na­ci s výhle­dy do zele­ně i na Bran­dýský zámek. Do Pra­hy na Čer­ný Most trvá ces­ta pou­hých 10 minut jízdy autem, veli­ce dob­ré spo­je­ní mhd je z met­ra Letňa­ny i Českomoravská.

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz