Veron­ské náměs­tí — pro­dej bytu 3+kk s lodžií
Máte zájem? Jsem k dis­po­zi­ci.
sarka.sabova@remax-czech.cz
+420 776 636 121REZERVAČNÍ SMLOUVA

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ

Byt je vhod­ný k čás­teč­né rekon­struk­ci nebo pro nená­roč­né kupu­jí­cí i k oka­mži­té­mu nastěhování.

Elektři­na v bytě je v hli­ní­ku, jádro v mědi.

Záva­dy: poško­ze­né žalu­zie, nefunkč­ní jeden vypí­nač na chod­bě (svět­la jsou funkč­ní všech­ny), chy­bě­jí­cí část sádro­kar­to­nu nad skří­ní v pro­střed­ním pokoji.

 Revi­ze ply­nu pro­běh­la 21.11.2022

 

Rekon­struk­ce v domě

  • zatep­le­ní sever­ní­ho ští­tu pro­běh­lo před cca 10 lety, spo­lu s tím se rea­li­zo­va­ly i balkóny
  • k výmě­ně radi­á­to­rů došlo před cca 4 lety
  • výtah je z roku 2006
  • zatep­le­ní celé­ho domu není zatím plánované
  • roz­vo­dy vody byly měně­ny před cca 10 lety a elektři­na na chod­bách před 8 lety 
  • ode­čty tep­la a vody pro­bí­ha­jí dálkově
  • v 3/2023 pro­běh­ne výmě­na střed­ní­ho pláš­tě — hra­ze­no z fon­du oprav

Fond oprav — naspo­ře­no cca 6.000.000 Kč

Úvěr — žád­ný, veš­ke­ré rekon­struk­ce a opra­vy jsou hra­ze­ny z naspo­ře­ných peněz

 

 

MĚSÍČNÍ NÁKLADY

Polož­ko­vě si měsíč­ní nákla­dy může­te pro­hléd­nout v roč­ním vyúčto­vá­ní viz odkaz vle­vo.
Nákla­dy jsou následující:

Zálo­hy SVJ    5.034,- Kč/měsíc/4 oso­by
Plyn:               900,- Kč /čtvrtletí
Ele­kři­na:        990,- Kč/měsíc

FINANCOVÁNÍ KOUPĚ

Kou­pi bytu lze finan­co­vat hypo­teč­ním úvě­rem. V pří­pa­dě, že máte ten­to záměr, nabí­zím Vám mož­nost vyu­žít slu­žeb zku­še­né­ho hypo­teč­ní­ho spe­ci­a­lis­ty. Finan­co­vá­ní kou­pě nemo­vi­tos­ti je nedíl­nou sou­čás­tí pro­de­je a má pří­mý vliv na prů­běh celé­ho pro­ce­su. Z toho pra­me­ní naše pre­fe­ren­ce, dopo­ru­če­ný spe­ci­a­lis­ta je záru­kou hlad­ké­ho průběhu.

Dopo­ru­če­ný hypo­teč­ní spe­ci­a­lis­ta: Ing. Jakub Rotre­kl, PhD., tel. +420 773 508 885, e‑mail jakub@jakubrotrekl.cz

Více infor­ma­cí o dopo­ru­če­ném hypo­teč­ním spe­ci­a­lis­to­vi si může­te pře­číst zde: https://www.jakubrotrekl.cz

Dopo­ru­ču­ji kon­tak­to­vat ho ješ­tě před pří­pad­ným roz­hod­nu­tím o kou­pi k nezá­vaz­né­mu ově­ře­ní mož­nos­tí financování.