DOPLNĚNÍ INFORMACÍ

Byt je vhod­ný ke kom­plet­ní rekonstrukci.

BD

  • vše čis­té, bez anuity
  • vel­mi klid­ný dům

UPOZORNĚNÍ: Dům není zatep­le­ný, má pro­ti­a­to­mo­vý kryt a v pří­pa­dě zatep­le­ní by bylo nut­né vyhra­bat a zatep­lit také 3 pod­zem­ní pod­la­ží, což by bylo finanč­ně extrém­ně nároč­né. Stře­cha zatep­le­ná je.

MĚSÍČNÍ NÁKLADY

Polož­ko­vě si měsíč­ní nákla­dy může­te pro­hléd­nout v roč­ním vyúčto­vá­ní viz odkaz vle­vo.
Nákla­dy jsou následující:

Zálo­hy BD   3.700,- Kč/měsíc/1 oso­ba
Plyn:               240,- Kč /měsíc
Ele­kři­na:        560,- Kč/měsíc

FINANCOVÁNÍ KOUPĚ

Kou­pi bytu lze finan­co­vat hypo­teč­ním úvě­rem POUZE pokud může­te zasta­vit jinou nemo­vi­tost. V pří­pa­dě, že máte ten­to záměr, nabí­zím Vám mož­nost vyu­žít slu­žeb zku­še­né­ho hypo­teč­ní­ho spe­ci­a­lis­ty. Finan­co­vá­ní kou­pě nemo­vi­tos­ti je nedíl­nou sou­čás­tí pro­de­je a má pří­mý vliv na prů­běh celé­ho pro­ce­su. Z toho pra­me­ní naše pre­fe­ren­ce, dopo­ru­če­ný spe­ci­a­lis­ta je záru­kou hlad­ké­ho průběhu.

Dopo­ru­če­ný hypo­teč­ní spe­ci­a­lis­ta: Ing. Jakub Rotre­kl, PhD., tel. +420 773 508 885, e‑mail jakub@jakubrotrekl.cz

Více infor­ma­cí o dopo­ru­če­ném hypo­teč­ním spe­ci­a­lis­to­vi si může­te pře­číst zde: https://www.jakubrotrekl.cz

Dopo­ru­ču­ji kon­tak­to­vat ho ješ­tě před pří­pad­ným roz­hod­nu­tím o kou­pi k nezá­vaz­né­mu ově­ře­ní mož­nos­tí financování.