Mar­ty Krá­so­vé — pro­dej bytu s bal­kó­nem a gará­žo­vým stáním
Máte zájem? Jsem k dis­po­zi­ci.
sarka.sabova@remax-czech.cz
+420 776 636 121


Smluv­ní dokumenty

Dal­ší dokumenty

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ

Byt je ve vel­mi dob­rém sta­vu a vhod­ný k oka­mži­té­mu nastě­ho­vá­ní. Dům je sou­čás­tí byto­vé­ho pro­jek­tu U Zámec­ké­ho par­ku z roku 2008. 

 

Rekon­struk­ce v domě

- žád­né zásad­ní nepro­běh­ly — dům je stá­le poměr­ně nový, mno­ho růz­ných drob­nos­tí a zlep­še­ní ale bylo uskutečněno:

- Ever­gre­en jsou opra­vy plo­chých teras, kte­rý­mi čas od času zaté­ká. Vět­ši­na už je opra­ve­ná. S tím sou­vi­sí i vel­ká opra­va nej­vět­ší plo­ché tera­sy v loň­ském roce, kde se děla­la kom­plet­ní nová sklad­ba stře­chy. Nad pro­dá­va­ným bytem č. 133 tera­sa není. Úzký kou­sek plo­ché stře­chy ano, ale nepo­cho­zí. Zde nikdy pro­blémy neby­ly. Tedy ani opra­va. Vět­ši­nou totiž nešlo o vady mate­ri­á­lů, ale špat­ně udě­la­nou prá­ci. Tak­že pokud dosud do bytu neteklo, tak to tam bude v pořádku.

- V letoš­ním roce prů­běž­ně pro­bí­ha­jí výmě­ny elek­tric­ké a elek­tro­nic­ké výzbro­je všech výta­hů. Důvo­dem jsou neho­ráz­né ceny náhrad­ních dílů a oprav od výrobce.

- Aktu­ál­ně se shro­maž­ďu­jí finál­ní nabíd­ky na foto­vol­tai­ku na pokry­tí spo­tře­by spo­leč­ných pro­stor, na prv­ní polo­vi­nu. Rea­li­za­ce zatím není 100% jistá.

Fond oprav (FO)

- na kon­ci roku 2021 byl stav 11.500.000 Kč

- pro letoš­ní rok kles­ne FO cca o mili­on Kč. Vliv na to má výše zmí­ně­ná stře­cha, kte­rá sama o sobě stá­la víc, než roč­ní výběr na zálo­hách (1.400.000 Kč). Pro leto­šek půjde cca mili­on do zmí­ně­ných výta­hů — na dru­hou stra­nu, kdy­by se to neu­dě­la­lo, tak by šlo při­nejmen­ším doda­teč­ných 350.000 Kč do ser­vis­ních nákladů.

Úvěr

- SVJ nikdy nemě­lo a nemá žád­ný úvěr.

Počet pro­na­jí­ma­ných bytů

- Nájem­ní­ci jsou nahlá­še­ni ve 30 bytech ze 173.

Dům fun­gu­je dob­ře, jdou zde poměr­ně rozum­ní vlast­ní­ci. Shro­máž­dě­ní býva­jí věc­ná a raci­o­nál­ní, nebý­vá pro­blém se smys­lu­pl­ný­mi inves­ti­ce­mi, nehá­da­jí se o kaž­dou koru­nu a nut­ně nej­lev­něj­ší řešení.

Infrastruk­tu­ra 

- Pokud jde o občan­skou vyba­ve­nost, tak jsou Čako­vi­ce v poho­dě. I tu ško­lu obec s vypě­tím všech sil nějak zvlá­dá rozšiřovat.

- Pro­blém je dopra­va a asi i zůsta­ne. S tím měst­ská část moc nehne a Pra­ha moc nedě­lá. Pra­cu­je se na roz­ší­ře­ní sil­ni­ce s bus pru­hem od Glo­bu­su k pře­jez­du a na úpra­vě kru­ho­vé­ho objez­du u Glo­bu­su, ter­mín dokon­če­ní nezná­mý. A co se sta­ne, až se výhle­do­vě zasta­ví býva­lá Avia, těž­ko říct.

- Ran­ní kolo­ny jsou na den­ním pořád­ku, vel­ká část aut je ze stře­do­čes­ké­ho kra­je — D8 bývá ucpa­ná, tak se to roz­klá­dá i do Čakovic.

MĚSÍČNÍ NÁKLADY

Polož­ko­vě si měsíč­ní nákla­dy může­te pro­hléd­nout v evi­denč­ním lis­tu, viz odkaz vle­vo.
Nákla­dy jsou následující:

Zálo­hy SVJ:   3.896,- Kč/měsíc
Ele­kři­na:        dle spotřeby

FINANCOVÁNÍ KOUPĚ

Kou­pi bytu lze finan­co­vat hypo­teč­ním úvě­rem. V pří­pa­dě, že máte ten­to záměr, nabí­zím Vám mož­nost vyu­žít slu­žeb zku­še­né­ho hypo­teč­ní­ho spe­ci­a­lis­ty. Finan­co­vá­ní kou­pě nemo­vi­tos­ti je nedíl­nou sou­čás­tí pro­de­je a má pří­mý vliv na prů­běh celé­ho pro­ce­su. Z toho pra­me­ní naše pre­fe­ren­ce, dopo­ru­če­ný spe­ci­a­lis­ta je záru­kou hlad­ké­ho průběhu.

Dopo­ru­če­ný hypo­teč­ní spe­ci­a­lis­ta: Ing. Jakub Rotre­kl, PhD., tel. +420 773 508 885, e‑mail jakub@jakubrotrekl.cz

Více infor­ma­cí o dopo­ru­če­ném hypo­teč­ním spe­ci­a­lis­to­vi si může­te pře­číst zde: https://www.jakubrotrekl.cz

Dopo­ru­ču­ji kon­tak­to­vat ho ješ­tě před pří­pad­ným roz­hod­nu­tím o kou­pi k nezá­vaz­né­mu ově­ře­ní mož­nos­tí financování.