Čecho­vy sady — pro­dej bytu 2+1 (3+1)
Máte zájem? Jsem k dis­po­zi­ci.
sarka.sabova@remax-czech.cz
+420 776 636 121REZERVAČNÍ SMLOUVA

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ

Byt je vhod­ný ke kom­plet­ní rekon­struk­ci nebo pro nená­roč­né kupu­jí­cí i k oka­mži­té­mu nastě­ho­vá­ní. Vyba­ve­ní je sou­čás­tí kup­ní ceny — obý­va­cí stě­na, komo­dy, kuchyň­ská lin­ka se spo­rá­kem a lednicí.

 

SVJ

  • Naspo­ře­no cca 2.500.000 Kč ve fon­du oprav, nejsou v domě dluž­ní­ci, všich­ni měli za 2021 přeplatek

Plá­no­va­né opravy:

  • Revi­ze výta­hů (cca 1.000.000 Kč)
  • Opra­va zvonků
  • Pří­stu­po­vý systém
  • Zatep­le­ní vstup­ních dve­ří (boč­ních)
  • Opra­va dve­ří oddě­lu­jí­cích pro­stor u výta­hů a scho­diš­tě, aby spl­ňo­va­ly pro­ti­po­žár­ní zabezpečení

Je hoto­vé:

  • Zatep­le­ný dům
  • Zasklen­né lodžie
  • Kame­ro­vý sys­tém (plá­nu­je se 4. kamera)

Odkup podí­lu pozemku

Podíl pozem­ku pod domem je mož­né (niko­liv nut­né) odkou­pit od měs­ta, cena kolem 20.000 Kč odpo­ví­dá podí­lu 7065/313597. K ceně je potře­ba zapo­čí­tat popla­tek za vklad 2 000,- Kč.

 

MĚSÍČNÍ NÁKLADY

Polož­ko­vě si měsíč­ní nákla­dy může­te pro­hléd­nout v roč­ním vyúčto­vá­ní viz odkaz vle­vo.
Nákla­dy jsou následující:

Zálo­hy SVJ    3.970,- Kč/měsíc/3 oso­by
Plyn:               430,- Kč /čtvrtletí
Ele­kři­na:        750,- Kč/měsíc

FINANCOVÁNÍ KOUPĚ

Kou­pi bytu lze finan­co­vat hypo­teč­ním úvě­rem. V pří­pa­dě, že máte ten­to záměr, nabí­zím Vám mož­nost vyu­žít slu­žeb zku­še­né­ho hypo­teč­ní­ho spe­ci­a­lis­ty. Finan­co­vá­ní kou­pě nemo­vi­tos­ti je nedíl­nou sou­čás­tí pro­de­je a má pří­mý vliv na prů­běh celé­ho pro­ce­su. Z toho pra­me­ní naše pre­fe­ren­ce, dopo­ru­če­ný spe­ci­a­lis­ta je záru­kou hlad­ké­ho průběhu.

Dopo­ru­če­ný hypo­teč­ní spe­ci­a­lis­ta: Ing. Jakub Rotre­kl, PhD., tel. +420 773 508 885, e‑mail jakub@jakubrotrekl.cz

Více infor­ma­cí o dopo­ru­če­ném hypo­teč­ním spe­ci­a­lis­to­vi si může­te pře­číst zde: https://www.jakubrotrekl.cz

Dopo­ru­ču­ji kon­tak­to­vat ho ješ­tě před pří­pad­ným roz­hod­nu­tím o kou­pi k nezá­vaz­né­mu ově­ře­ní mož­nos­tí financování.