Primátorská, Praha 8, byt 3+kk

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Exklu­ziv­ně nabí­zím luxus­ní byt 3+kk s bal­kó­nem a par­ko­va­cím stá­ním, kte­rý se nachá­zí v těs­ném sou­sed­ství par­ku Pod Korábem.

Cel­ko­vá rekon­struk­ce bytu pro­běh­la v roce 2014. Byt byl oce­něn za vel­mi zda­ři­lé pro­ve­de­ní rekon­struk­ce pres­tiž­ním designo­vým časopisem.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Vel­ko­rysý, svět­lý a vzduš­ný obý­va­cí pokoj s kuchy­ní o úcty­hod­né plo­še 55 m² je pří­mo stvo­řen k uspo­řá­dá­ná vel­ké pár­ty či rodin­né osla­vy. Dvě lož­ni­ce s východ­ní ori­en­ta­cí do klid­né­ho vni­t­rob­lo­ku jsou oddě­le­né chod­bou a nabí­zí tak klid pro odpo­či­nek. Per­lou bytu je pro­stor­ná a moder­ní kou­pel­na, kte­rá pří­mo vybí­zí k rela­xu těla i duše. Najde­te v ní totiž vanu i pro­skle­ný spr­cho­vý kout. K bytu nále­ží men­ší bal­kón, kte­rý se bude v roce 2019 zvět­šo­vat na plo­chu 5 m² v rám­ci revi­ta­li­za­ce domu. Revi­ta­li­za­ce domu už pro­bí­há — letos došlo k výmě­ně výta­hu.
Vel­kou výho­dou je, že na kaž­dém pat­ře zdě­né­ho domu je vždy pou­ze jeden vel­ký byt.

K bytu nále­ží par­ko­va­cí stá­ní uza­vře­né vra­ty na dál­ko­vé ovlá­dá­ní a pro­stor­ný sklep o veli­kos­ti 8 m².

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Libeň­ská čtvrť vyni­ká množ­stvím zele­ně a nabí­zí svým oby­va­te­lům nespo­čet par­ků, hřišť a cyk­los­te­zek. V těs­né blíz­kos­ti se nachá­zí vše potřeb­né k poho­dl­né­mu živo­tu — super­mar­ke­ty, obcho­dy, ško­ly, škol­ky, restau­ra­ce, kavár­ny a kul­tur­ní mís­ta.
Blíz­ký park Pod Korá­bem je ide­ál­ním mís­tem pro trá­ve­ní vol­ných chvil a rela­xa­ci. Par­kem záro­veň vede eko­lo­gic­ká nauč­ná stez­ka Košin­ka. V šir­ším oko­lí se nachá­zí Tho­ma­ye­ro­vy sady, pří­rod­ní památ­ka Bílá ská­la, cyk­los­tez­ky vedou­cí kolem Vlta­vy a mno­hé další.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Pro­hlédě­te si video­pro­hlíd­ku.